Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

พม. ตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)


เน้นบทบาทขับเคลื่อนพลัง ซี เอส อาร์ ในสังคมไทย

วันนี้ (3 ก.ค.2550) ที่อาคาร 60 ปี ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นพ. พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและองค์กรอื่นได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และเกิดกระบวนการพัฒนา ยกระดับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ตามแนวทางของ ซี เอส อาร์

นพ. พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และจีน มีความตื่นตัวในการรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชนได้เห็นความสำคัญและส่งเสริมบรรษัทบริบาล หรือการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงใน 2 ส่วน ส่วนแรก หลักการทั่วไป จะเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบของสังคม ใน 3 ส่วนหลัก คือ ภาครัฐ ธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยภาครัฐมีอำนาจตามกฎหมาย มีหน้าที่บริหารจัดการประเทศ ภาคธุรกิจมีหน้าที่ผลิต จำหน่าย โดยมีกำไรสะสมเป็นทุนเพื่อนำไปขยายกิจการ ส่วนภาคประชาสังคม เป็นกลุ่มคนเครือข่ายที่ร่วมกันทำกิจกรรมโดยไม่หากำไร ส่วนที่สอง เรื่องการลงมือปฏิบัติ ควรดำเนินการใน 5 เรื่องคือ 1.การพัฒนาองค์กรและกลไกต่างๆ ให้ดีขึ้น 2. มีการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจและองค์กรต่างๆ ตามความสมัครใจ 3.สร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และจัดการความรู้ เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 4.ในระดับรัฐจะต้องนำนโยบายสาธารณะเรื่องนี้ไปขยายผล และ 5.พัฒนาเรื่องการบริหารจัดการ โดยอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

นพ. พลเดช กล่าวต่อไปว่า กระทรวง ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ได้ริเริ่มส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม ตามแนวทางของ CSR โดยสนับสนุนให้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านบรรษัทบริบาลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงฯ อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและองค์กรอื่นได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เกิดกระบวนการพัฒนาและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ติดตามและประเมินผลกระทบต่อสังคมจากนโยบายและมาตรการส่งเสริมความรับผิดของต่อสังคม และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในประเทศไทย โดยองค์กรธุรกิจและองค์กรอื่นๆ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 3 อาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคราะห์ ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ โทร.02 306 8908-9


[Original Link]