Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กสท ยกขบวนทีม CSR ทำความดี


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม ในโครงการน้ำใจ CAT TELECOM นำทีมโดย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดพร้อมทั้งทีมงานโครงการน้ำใจ CAT TELECOM นำทุนทรัพย์ไปมอบให้เยาวชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เด็กในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดดอนจั่น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นด้วยความเมตตาของหลวงพ่ออานันท์ อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เด็กกำพร้า เด็กยากจน ซึ่งภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง อาจทำให้เด็กเหล่านั้นต้องประสบปัญหาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคม ปัจจุบันเด็กอยู่ในโครงการมีมากกว่า 500 คน คณะกรรมการโครงการน้ำใจ CAT TELECOM เห็นว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดดอนจั่น มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการน้ำใจ CAT TELECOM จึงมีมติให้มอบทุนทรัพย์จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเยาวชนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT TELECOM กล่าวถึงโครงการน้ำใจ CAT TELECOM ว่าเป็นโครงการที่ดีมากเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม โดยเริ่มจากการเป็นผู้ให้ และเชื่อว่าถ้าคนเรามีจิตใจเป็นผู้ให้เป็นเรื่องดี การให้มีแต่ได้ อย่างน้อยก็เป็นความสุขทางใจ การให้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ผู้รู้จักการให้จะไม่เบียดเบียนสังคม รู้จักความพอดี พอประมาณตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

โครงการน้ำใจ CAT TELECOM เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดจากความเอื้ออาทร ห่วงใยในสังคม ผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติในยามแปรปรวน ภัยพิบัติที่โหดร้าย เหตุการณ์ร้ายๆ ในยามวิกฤตฝันร้ายของผู้คนที่ประสบเหตุ ไม่อาจทำให้พนักงาน CAT TELECOM นิ่งดูดายที่จะหยิบยื่นน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ว่าการบริจาคทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภคบริโภค สู่สังคมในหลายโอกาส โดยมิได้ใช้เงินจากงบประมาณขององค์กร

การดำเนินการดังกล่าวเป็น CSR พื้นฐาน (Outside - In) หรือ CSR แบบ (Inside - Out) คือกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจของพนักงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปสู่การทำ CSR ที่ออกจากใจ ในการตอบแทนสังคมโดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินสายสร้างความเข้าใจเรื่อง CSR ในแนวทางเดียวกันแก่พนักงานภายในองค์กร ปลูกจิตสำนึกพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

สมพล จันทร์ประเสริฐ ประธานคณะทำงานโครงการ CSR ของ CAT Telecom กล่าวว่า CAT Telecom กำหนดให้โครงการดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในนโยบายขององค์กร และตระหนักว่า การจัดทำ CSR ต้องเกิดจากจิตใจภายในของพนักงานทุกคนทุกระดับมีความเข้าใจและเชื่อมั่นว่า CAT Telecom เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าสังคมอยู่ได้ องค์กรอยู่ได้ CAT Telecom จึงได้จัดทำโครงการสร้าง DNA สำนึกต่อสังคม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องการดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเริ่มต้นโครงการนี้ จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางดำเนินงานเรื่อง CSR อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ทาง CAT Telecom ได้ร่วมกับ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน CSR เดินสายจัดบรรยายเรื่อง CSR แก่พนักงานในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 เขตทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ อีกด้วย[เทลคอม เจอร์นัล: 2 พฤศจิกายน 2550]