Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

พม.เดินหน้าหนุนธุรกิจเพื่อสังคม

จับมือ สถาบันไทยพัฒน์, หอการค้าไทย, บมจ.บางจากฯ
จัดระดมสมองสร้างรากฐานธุรกิจเพื่อสังคม มุ่ง 4 ประเด็นหลัก
สิ่งแวดล้อม-การบริโภคที่ยั่งยืน-บรรษัทข้ามชาติ-บทบาทสื่อมวลชน
เพื่อตกผลึกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย CSR ระดับชาติ


นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์, หอการค้าไทย และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ร่วมจัดกิจกรรม “การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” (CSR Roundtable Series) รวม 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชน รวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและให้ความรู้ CSR แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เตรียมจัดการประชุมเครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้าน CSR เพื่อจัดทำกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ โดยจะใช้ผลจากการระดมความคิดเห็นในเวทีประชุมโต๊ะกลมทั้ง 4 ครั้งนี้ เป็นข้อมูลนำเข้าสู่การประชุมเครือข่ายที่จะมีขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าด้วย

“กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จึงได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์และองค์กรธุรกิจต่างๆ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม โดยเริ่มจากการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย CSR ภายใต้แผนงานพัฒนางานการบูรณาการกลไกการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้ CSR แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน CSR ในแต่ละด้านไปพร้อมๆ กัน”

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมประชุมโต๊ะกลมทั้ง 4 ครั้ง ได้หยิบยกประเด็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีกำหนดการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 หัวข้อ “การระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของไทย”, ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551 หัวข้อ “สังคมไทยกับแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืน”, ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 หัวข้อ “OECD Guidelines แนวปฏิบัติของธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย” และ ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 หัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนต่อการเสริมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมไทย”

การดำเนินการประชุมดังกล่าว ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้บริหารหรือผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ หอการค้าไทย, บริษัทมหาชน และองค์กรธุรกิจอื่นๆ มาร่วมระดมความเห็น โดยจะนำเสนอภาพรวมของปัญหาและวิกฤติการณ์ของแต่ละประเด็น พร้อมกับการร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะในการระวังป้องกันและแก้ไข ที่เป็นประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ซึ่งเชื่อมั่นว่า แนวคิดและความเห็นจากภาคธุรกิจที่ได้จากการประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมกำหนดนโยบาย CSR และร่วมผนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่างๆ ในทุกระดับ

การจัดกิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง จะมีขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี โดยกำหนดจำนวนผู้ร่วมประชุม ครั้งละ 40 ท่าน โดยองค์กรใดประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-938-4262-3 โทรสาร 02-938-4284 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thaicsr.com