Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

พม. เร่งสร้าง เครือข่ายเพื่อสังคม

ดัน CSR นโยบายระดับชาติ

แม้ว่าองค์กรธุรกิจจะตื่นตัวในการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR : corporate social responsibility) แต่ความตื่นตัวที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระจุก มากกว่ากระจาย โดยส่วนใหญ่องค์กรที่สนใจยังอยู่ในหมู่ขององค์กรขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ขณะที่องค์กรขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคยังไม่มีความสนใจเรื่องนี้มากนัก หรือสนใจแต่ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริง

ผลจากการสำรวจของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีช่องว่างที่ห่างกันมากระหว่างคนที่รู้ซึ่งทำมายาวนาน และคนที่ไม่รู้ซึ่งเพิ่งเคยได้ยินเรื่อง CSR ดังนั้นเพื่อเป็นการลดช่องว่างและทำให้การขับเคลื่อน CSR ขยายวงออกไปทั่วประเทศ พม.จึงประกาศที่จะเดินหน้าสร้าง เครือข่ายการขับเคลื่อน CSR ให้กว้างขวางขึ้น หลังจากที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม สามารถระดมองค์กรสมาชิกได้มากถึง 400 องค์กร โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2551 นี้ เพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้และความเข้าใจ CSR ในบริบทของสังคมไทย ขณะเดียวกันยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนและผลักดันการ ขับเคลื่อน CSR สู่นโยบายระดับประเทศ

ประเดิมด้วยโครงการแรก จะเป็นการจัดประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ "ระดมสมองสร้างรากฐานธุรกิจเพื่อสังคมไทย" 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 17 มีนาคม 2551 2.สังคมไทยกับแผน ผู้บริโภคที่ยั่งยืน 27 มีนาคม 2551 3.OECD Guidelines แนวปฏิบัติธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย ในวันที่ 3 เมษายน 2551 และ 4.บทบาทสื่อมวลชนต่อการเสริมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2551 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม อาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคราะห์ โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ หอการค้าไทยและ บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม

"กานดา วัชราภัย" รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในปีนี้ได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ หอการค้าไทย และบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำข้อเสนอทางนโยบายผ่านการประชุมโต๊ะกลมที่จะจัดขึ้น โดยจะเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน CSR อย่างมีประสิทธิผล และเชื่อว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นจะสามารถระดมสมองแนวทางในการทำ CSR เพื่อที่จะจัดทำเป็นนโยบายระดับชาติต่อไป

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า หลังจากการเสวนาโต๊ะกลมจะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในอนาคตและสร้างเครือข่ายที่จะทำกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อว่าการจัดเสวนาในลักษณะนี้จะเป็นเหมือนเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาซึ่งจะได้ผลสะท้อนในเชิงลึก ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดแผนและนโยบายในการขับเคลื่อน CSR นอกจากนี้ยังจะมีเวทีเครือข่ายอีกหลายเวที โดยในส่วนภูมิภาคจะมีการประสานงานกับหอการค้าจังหวัดเพื่อขยายองค์ความรู้ในเรื่องนี้

"คนที่ติดตามเรื่อง CSR จะเห็นภาพว่ามีการขับเคลื่อนอยู่แล้ว แต่เป็นแนวทางที่ต่างกันซึ่งต้องมีการขับเคลื่อนต่อไป พัฒนาการของ CSR ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังเป็นเชิงลึก ครอบคลุมเรื่องต่างๆ หลายด้านทั้งนอกและในองค์กร ในฐานะสถาบันวิชาการ สถาบันไทยพัฒน์พยายามที่จะนำองค์ความรู้มาเชื่อมโยงกับบริบทสังคมไทย" ดร.พิพัฒน์กล่าว

ขณะที่ "สุรินทร์ โตทับเที่ยง" ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม หอการค้าไทย กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หอการค้าไทยมีการส่งเสริมเรื่อง CSR อย่างจริงจังมากขึ้น ขณะนี้มีการขยายการส่งเสริมเรื่องนี้ให้กับธุรกิจในทุกระดับทั่วประเทศ โดยกำลังอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อที่จะจัดประกวด CSR โดยเลือกองค์กรที่นำแนวคิดนี้ไปดำเนินการและเห็นผล เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คนเห็นประโยชน์และทำตาม

"ตอนนี้มีหลายบริษัทที่เห็นความสำคัญของการทำ CSR ไม่ว่าจะเป็น ปตท. โตชิบา หรือมิตรผล ที่มีการตอบแทนสังคมอย่างแท้จริง ไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ CSR เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรทำอยู่แต่ไม่เป็นรูปธรรม จึงต้องมีการจูงใจโดยมีผลตอบแทน ตอนนี้หลายแห่งอาจจะมองเรื่องภาพลักษณ์ แต่จะทำอย่างไรให้เขามองมุมกลับว่าเป็นการตอบแทนสังคมด้วย เชื่อว่าต่อไป CSR ต้องเป็นเครือข่ายกว้างออกไป วันนี้ถ้าไปพูดที่ต่างจังหวัดคงไม่มีใครสนใจ แต่ถ้าเราไปทำกิจกรรมแล้วดึงเข้าสู่เรื่อง CSR เพื่อจะไปกระตุ้นเขา เชื่อว่าทุกคนต้องทำ ถ้าเราไปเน้นแต่วิชาการ พูดครั้งเดียวก็จบ เหมือนคลื่นกระทบฝั่ง ทุกคนพร้อมที่จะเสียสละเพื่อบ้านเมืองอยู่แล้ว ในขณะที่สื่อเองก็ต้องช่วยกระตุ้นให้เกิดภาพนี้ด้วย" สุรินทร์กล่าวในที่สุด


[Original Link]