Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Roundtable #1
กำหนดการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
“ระดมสมองสร้างรากฐานธุรกิจเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2551”
หัวข้อ “การระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของไทย”
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ และหอการค้าไทย
โดยการสนับสนุนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ (บ้านราชวิถี)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


09.00 – 09.30 น.ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.30 – 10.30 น.นำเสนอ “ภาพรวมของปัญหามลภาวะในประเทศไทย”
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การอภิปราย “สถานการณ์ที่เป็นปัญหาวิกฤตในปัจจุบัน”
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.ระดมสมองเรื่อง “แนวปฎิบัติด้าน CSR ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม”
14.30 – 15.00 น.สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์กรธุรกิจ
15.00 น.ปิดการระดมสมอง รับประทานอาหารว่าง