Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Roundtable Series
การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
“ระดมสมองสร้างรากฐานธุรกิจเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2551”
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ และหอการค้าไทย
โดยการสนับสนุนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ (บ้านราชวิถี)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของไทย”
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น.


ประเด็นและหัวข้อในการประชุม
- ภาพรวมของปัญหามลภาวะในประเทศไทย
- สถานการณ์ที่เป็นปัญหาวิกฤตในปัจจุบัน
- แนวปฏิบัติด้าน CSR ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์กรธุรกิจ


ครั้งที่ 2 สังคมไทยกับแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น.


ประเด็นและหัวข้อในการประชุม
- ภาพรวมของการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย
- สถานการณ์การบริโภคในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แนวปฏิบัติด้าน CSR ในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์กรธุรกิจ


ครั้งที่ 3 OECD Guidelines แนวปฏิบัติของธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น.


ประเด็นและหัวข้อในการประชุม
- ภาพรวมและความเป็นมาของ OECD Guidelines
- การปฏิบัติของธุรกิจข้ามชาติในไทยเทียบกับแนวปฏิบัติของ OECD Guidelines
- แนวปฏิบัติด้าน CSR ของธุรกิจข้ามชาติของไทยตาม OECD Guidelines
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์กรธุรกิจครั้งที่ 4 บทบาทสื่อมวลชนต่อการเสริมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมไทย
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 09.00 – 15.00 น.


ประเด็นและหัวข้อในการประชุม
- ภาพรวมของบทบาทสื่อมวลชนที่มีต่อธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย
- บทบาทของสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวสารด้าน CSR ในปัจจุบัน
- การเสนอข่าวสารด้าน CSR ที่เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์กรธุรกิจ


ดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม