Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

4 พันธมิตร ผุด "ซีเอสอาร์ แคมปัส"


3 บริษัทใหญ่ ผนึก สถาบันไทยพัฒน์ เปิดมิติใหม่ปลุกธุรกิจทั่วประเทศตื่นตัว เสริมพลังความรู้ด้าน CSR รับมือกระแสเศรษฐกิจยุคใหม่ ‘ต้องใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม”พร้อมสร้าง CSR Agent ค้นหากิจกรรมสังคมประจำจังหวัด

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยถึงการก่อตั้งโครงการ“ซีเอสอาร์ แคมปัส (CSR campus) ว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับความรู้ด้าน “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility - CSR) ในประเทศไทย ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักวิชาการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสถาบันไทยพัฒน์จะเป็นผู้จัดเตรียมวิทยากรและหลักสูตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ CSR ที่ถูกต้องและเจาะลึก

ขณะเดียวกัน ซีเอสอาร์ แคมปัส ยังจะเป็นก้าวแรกของการสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ CSR และรวบรวมเป็นกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น สำหรับใช้ในการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้าน CSR ในประเทศไทย

สร้างเครือข่ายซีเอสคาร์ครั้งใหญ่
ทั้งนี้ ทางสถาบันได้ผนึกพันธมิตรกับเอกชน ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ CSR ทั่วประเทศขึ้นดังกล่าว นับเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย จากการเล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง CSR ที่แทบทุกองค์กรธุรกิจในขณะนี้มีความตื่นตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจหน้าใหม่ที่เริ่มพัฒนากิจกรรม CSR ด้วยการลองผิดลองถูก ขณะที่ แหล่งความรู้ด้าน CSR มักจะกระจุกตัวอยู่ใน กทม. ทำให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคขาดซึ่งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ CSR เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจในต่างจังหวัดรวมถึงองค์กรธุรกิจซึ่งมีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศที่มีความต้องการให้พนักงานของตนเรียนรู้เรื่อง CSR กันอย่างทั่วถึง ก็ต้องประสบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงเพื่อให้พนักงานเข้ามารับการอบรมในสำนักงานใหญ่หรือสถานที่ฝึกอบรมในกรุงเทพฯ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างบทบาทความรับผิดชอบ

ติวเข้ม 75 จังหวัด
ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า รูปแบบกิจกรรมในโครงการนี้ เป็นการฝึกอบรมโดยมีวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ร่วมกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) พร้อมกรณีศึกษา ใช้เวลา 6 ชั่วโมงต่อการฝึกอบรม 1 ครั้ง ในแต่ละจังหวัด รวม 75 จังหวัด โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละจังหวัดสามารถติดตามตารางเวลาการอบรมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ทางเว็บไซต์ www.csrcampus.com และตามสถานที่รับสมัครในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางสื่อต่างๆ ต่อไป

ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการถักทอเครือข่าย “Thai CSR” ซึ่งมีโมเดลที่สอดคล้องกับภูมิสังคมแล้ว กิจกรรม CSR ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากห้องอบรมในแต่ละจังหวัด ยังสามารถใช้เป็นกรณีศึกษา CSR ท้องถิ่นในเวทีระดับชาติอีกด้วย และที่สำคัญผลผลิตที่เป็นผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ จะมีโอกาสพัฒนาจนเป็น CSR AGENT กระจายอยู่ในทุกจังหวัด รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคน

ทางด้าน นายสมพล จันทร์ประเสริฐ ประธานคณะทำงานโครงการ CSR แคท เทเลคอม กล่าวว่า เริ่มต้นของการเป็นพลเมืองดีของสังคม แคท เทเลคอม ได้จัดทำโครงการสร้าง DNA สำนึกต่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานในเรื่องการพัฒนา CSR ออกสู่ภายนอก สำหรับ ซีเอสอาร์ แคมปัส จึงเป็นโครงการที่สามารถสานต่อกับกิจกรรมที่ แคท เทเลคอม ดำเนินการโดยมุ่งเน้นการสร้างปัญญา ในการทำ CSR ให้ยั่งยืน

ด้าน นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่าย CSR ดีแทค จะนำแนวทางของโครงการทำดีทุกวัน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทำดีด้วยเทคโนโลยี ทำดีด้วยความรู้ และทำดีด้วยใจ มาเสนอเป็นกรณีตัวอย่างใน ซีเอสอาร์ แคมปัส นี้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประสานงานระหว่างดีแทค สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ด้วยหลักทำความดีเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

โตโยต้าหวังกระจายประโยชน์สู่ชุมชน
ด้านบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นางสาวจิตติมา คงจำเนียร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสังคม กล่าวว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน CSR ในโครงการนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่องค์กรภาคเอกชนมาร่วมสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือในการให้การศึกษาด้าน CSR ทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งโตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะยังประโยชน์ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดย่อม ตลอดจนองค์กรต่างๆ ส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ และนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อจะได้นำความรู้มาปรับใช้ในแต่ละชุมชนอย่างเหมาะสม

สำหรับกำหนดการเดินสายอบรมในโครงการซีเอสอาร์ แคมปัส จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 เมษายน ที่ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ 28 เมษายน ที่สมุทรปราการ ณ ห้อง เดอะบอลรูม 2 โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง วันอังคารที่ 29 เมษายน ที่นครนายก ณ ห้องพิงผา ศูนย์สัมมนา วังรี รีสอร์ท วันพุธที่ 30 เมษายน ที่ปราจีนบุรี ณ ห้องทับลาน โรงแรมโซเฟีย และ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม ที่สระแก้ว ณ ห้อง เลอวิมาน โรงแรมทิพปุระ


[Original Link]