Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Campus ปลุกธุรกิจเพื่อสังคมทั่วไทย

สุวัฒน์ ทองธนากุล

นักวิจัยด้าน CSR จากฝรั่งเศสและอังกฤษ ต่างยืนยันว่ากระแสความตื่นตัว “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” ในเมืองไทยช่วงปีที่ผ่านมา คึกคักว่าในยุโรปต้นตำรับ CSR ด้วยซ้ำไป

นั่นเป็นข้อมูลจาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยเรื่อง CSR อย่างต่อเนื่อง

ผมเองก็เชื่อว่าช่วงปีที่ผ่านมาคำว่า “รับผิดชอบต่อสังคม” มีการกล่าวขานถึงและมีกิจกรรมเพื่อสังคมและการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์บทบาทการทำความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลับคึกคักและนับวันกระแสนี้ยังจะมีการพัฒนาต่อไป

คอลัมน์ที่ท่านอ่านอยู่นี้ก็ได้รับการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงจัดส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาให้ผมได้ศึกษาและนำเสนอกรณีที่น่าสนใจด้วยความยินดีครับ

ขณะเดียวกันสังเกตได้ว่ากิจกรรมด้าน CSR ในวงการธุรกิจจำนวนหนึ่งมีการยกระดับโดยมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนของชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

มิได้ทำกันแบบผิวเผิน แค่แจกเงิน แจกของแล้วทำการประชาสัมพันธ์เพื่อหวังให้เกิดภาพลักษณ์ว่า “เป็นคนดี”

แต่เริ่มมีแบบของความคิดดีทำได้อย่างสร้างสรรค์ช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในลักษณะที่ต่อเนื่องและร่วมกับชุมชนเพื่อให้มีความยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้นำองค์กรหลายแห่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์องค์กรในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย “พันธสัญญา” (Commitment) แก่ทุกคนในการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์และมีความเป็นธรรม

ดังนั้นคำว่า “สังคม” ที่ต้องรับผิดชอบดังกล่าว จึงหมายถึง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องรอบด้านทั้งวงในและวงนอก ซึ่งต้องดูแลและไม่สร้างความเสียหาย ไล่เรียงตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม

นี่คือความคาดหวัง และกฎกติกาของกระแสโลกที่ส่งแรงกระเพื่อมมาถึงกระแสไทยที่จะเลือกคบค้า เป็นลูกค้า หรือร่วมลงทุน ซึ่งผู้บริหารธุรกิจยุคใหม่จะต้องตระหนักไว้

อย่างไรก็ตามความตื่นตัวสนองตอบต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ที่เริ่มรับรู้ว่ามีกิจการชั้นนำในกรุงเทพฯ เป็นหลัก ขณะที่ผู้นำของกิจการที่มีความคิดก้าวหน้านั้นย่อมมีอยู่ทั่วประเทศ

ความเคลื่อนไหวล่าสุด สถาบันไทยพัฒน์ได้เปิดตัวโครงการ “CSR Campus” เพื่อทยอยปลุกธุรกิจทั่วไทยให้ครบ 75 จังหวัด ได้มีความรู้และเข้าใจหลักและแนวทางของ CSR เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้มีพันธมิตรร่วมสนับสนุน 3 ราย ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เสริมสร้างความรู้ CSR สู่ภูมิภาค ทั่วประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก

นับเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสถาบันไทยพัฒน์จะเป็นผู้จัดเตรียมวิทยากรและหลักสูตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ CSR

ขณะเดียวกัน CSR Campus ยังจะเป็นก้าวแรกของการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ CSR และรวบรวมเป็นกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น สำหรับใช้ในการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้าน CSR ในประเทศไทย

ดร. พิพัฒน์ ชี้แจงว่า การฝึกอบรมครั้งนี้มีทั้งวิทยากรผู้บรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พร้อมกรณีศึกษา ใช้เวลา 6 ชั่วโมงต่อการฝึกอบรม 1 ครั้งในแต่ละจังหวัด โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามตารางเวลาการอบรมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ทางเว็บไซต์ CSRCAMPUS.COM

ขณะที่ สมพล จันทร์ประเสริฐ ประธานคณะทำงานโครงการ CSR แคท เทเลคอม เล่าว่า ได้จัดทำโครงการสร้าง DNA สำนึกต่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานในเรื่องการพัฒนา CSR เมื่อพนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง CSR ก็จะทำให้จิตสำนึกของการทำความดีเกิดขึ้นในทุกกระบวนการทำงานของพนักงานในองค์กรซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อน CSR เพื่อให้สังคมและองค์กรมีความยั่งยืนเป็นจริงได้ CSR Campus จึงเป็นโครงการที่สามารถสานต่อกับกิจกรรมที่ แคท เทเลคอม ดำเนินการโดยมุ่งการสร้างปัญญา ในการทำ CSR ให้ยั่งยืน

ส่วน พีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่าย CSR ดีแทค บอกว่า จะนำแนวทางของโครงการทำดีทุกวัน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทำดีด้วยเทคโนโลยี ทำดีด้วยความรู้ และทำดีด้วยใจ ไปเสนอเป็นกรณีตัวอย่างใน CSR Campus นี้ด้วย ยังได้ประสานงานกับเครือข่ายคือสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อเผยแพร่หลักทำความดีเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ตลอดจนกิจกรรมของโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งสนับสนุนโดยดีแทค ก็จะนำมาเป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์ด้วยหลัก CSR ที่มีต่อการเสริมสร้างสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการใหญ่อาวุธโส กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในภาคีที่ได้ร่วมขับเคลื่อนสิ่งดีๆ สู่สังคมไทยในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญ ร่วมกันพัฒนาการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมไทยของเราให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายการเดินสายอบรมในโครงการ CSR Campus เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ที่ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล วันที่ 28 เมษายน ที่สมุทรปราการ ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง วันที่ 29 เมษายน ที่นครนายก ณ ศูนย์สัมมนา วังรี รีสอร์ท วันที่ 30 เมษายน ที่ปราจีนบุรี ณ โรงแรมโซเฟีย และวันที่ 1 พฤษภาคม ที่สระแก้ว โรงแรมทิพปุระ

สิ่งที่ได้นอกจากการเข้าถึงแก่นความรู้เรื่อง CSR ว่าคืออะไร ทำไมต้องทำ และควรทำอย่างไร โดยมีกรณีศึกษาเป็นสิ่งจุดประกายความคิดแล้ว จากการระดมสมองในแต่ละครั้ง ก็จะได้แนวทางการทำกิจกรรม CSR ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด เช่น ที่ฉะเชิงเทรา ได้ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำบางปะกง

ส่วนจะกำหนดรูปแบบกิจกรรมอย่างไรภายใต้แนวทางใหญ่ และจะร่วมกันทำหรือแยกกันทำก็ย่อมได้


[Original Link]