Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

คอลัมน์ CSR in movement


ในหนังสือ CSR ซึ่งจัดพิมพ์สำหรับ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสร้าง DNA ความรับผิดชอบของพนักงาน นั้นพูดถึงแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานในองค์กรสามารถทำได้ทั้งผ่านการปฏิบัติตามหน้าที่ในตำแหน่งงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ยังสามารถอาสากระทำนอกเหนือจากการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันไทยพัฒน์ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆ ว่าความรับผิดชอบของพนักงานเปรียบไปก็เหมือนทิศทั้ง 6 ทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณแก่องค์กร ทิศเบื้องหลัง คือ คู่ค้า ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ทิศเบื้องบน คือ ผู้บังคับบัญชา ที่เป็นผู้บริหารที่มอบโอกาสในการทำงานและคอยแนะนำแก้ปัญหา ทิศเบื้องล่าง คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ช่วยทำการงานต่างๆ เป็นฐานกำลังให้ ทิศเบื้องซ้าย คือ ชุมชน ซึ่งเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จ และ ทิศเบื้องขวา คือ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ควรแก่การตอบแทนและดูแลรักษากลับคืน เป็นเคล็ดลับๆ ที่จำง่ายๆ น่าจดจำไปใช้และบอกต่อในการขับเคลื่อนองค์กร


[Original Link]