Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

พม.ผนึกเอกชน-หอการค้า-ส.อ.ท.

ร่วมขับเคลื่อนซีเอสอาร์ 4 ภาค

ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กสท โทรคมนาคม ดีแทค และโตโยต้า ประสานมือกับสภาจัดเวทีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจขึ้นใน 4 ภูมิภาคเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า กระทรวงได้ริเริ่มจัดทำโครงการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ภายใต้แผนงานพัฒนางานการบูรณาการกลไกการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรภาครัฐ เอกชน และ ชุมชน โดยจะกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ CSR และผลักดันนโยบาย CSR ระดับภูมิภาคร่วมกับเอกชนและประชาสังคม เพื่อจัดทำเป็นกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ

ทั้งนี้ เมื่อ 20 มิถุนายน นี้ จะเป็นการประชุมระดับภูมิภาคครั้งแรก ที่จังหวัดขอนแก่น ตามด้วย เชียงใหม่ ในเดือนกรกฎาคม ภาคใต้จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนสิงหาคม และภาคกลางจะจัดขึ้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ในเดือนกันยายน เพื่อที่จะระดมความคิดเห็นรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน CSR แบบบูรณาการ สู่การผสานพลังพัฒนาสังคมร่วมกันต่อไป

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม หอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย ให้เรื่อง CSR เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ที่จะรณรงค์ให้หอการค้าในทุกจังหวัดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ การร่วมโครงการครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้สมาชิกหอการค้าที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมรอบข้างให้มีความเข้มแข็ง

ด้าน รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้ให้ความสำคัญโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกทั้งในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ รับผิดชอบต่อสังคม โดยได้เข้ามามีบทบาทและร่วมผลักดันเรื่อง CSR มาอย่างต่อเนื่อง

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า ภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม ต่างให้ความสำคัญกับแนวทางความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม หากแต่ยังอยู่ในทิศทางที่ขาดการประสานกำลัง ซึ่งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวผ่านเวทีภูมิภาคนี้ จะทำให้ รัฐ เอกชน ทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในท้องถิ่นของตน และจะกลายเป็นหัวขบวนของการขับเคลื่อน CSR ในภูมิภาคเต็มทุกพื้นที่ ซึ่งทางสถาบันจะร่วมมือในแง่ข้อมูล การวิจัยและร่วมผลักดันให้เกิดองค์ความรู้เรื่องซีเอสอาร์ที่เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน


[Original Link]