Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รัฐ-เอกชน ผนึกพลัง จัดเวทีขับเคลื่อน CSR 4 ภูมิภาค

ประเดิมถิ่นอีสาน 20 มิ.ย. นี้ ที่จ.ขอนแก่น

พร้อมสัมมนาให้ความรู้ CSR - รับฟังความเห็น - สร้างการมีส่วนร่วม
รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม จุดนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ
ประสานพลังเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วไทย


ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กสท โทรคมนาคม ดีแทค และโตโยต้า ประสานมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดเวทีส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจขึ้นใน 4 ภูมิภาคเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ภายใต้แผนงานพัฒนางานการบูรณาการกลไกการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยจะมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ CSR และผลักดันนโยบาย CSR ระดับภูมิภาคร่วมกับเอกชนและประชาสังคม เพื่อจัดทำเป็นกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ ในการประสานพลังเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วไทย

“กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคม จึงได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์และองค์กรธุรกิจต่างๆ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR Roundtable Series) ไปแล้ว 4 ครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน ตามด้วยการประชุมผู้นำเครือข่าย CSR และเจ้าหน้าที่บริหารความรับผิดชอบประจำองค์กร (Corporate Responsibility Officer - CRO) 3 วัน 2 คืน ที่เขาใหญ่ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ จะเป็นการประชุมระดับภูมิภาคครั้งแรก ที่ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ รวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน CSR อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบูรณาการ สู่การผสานพลังของการพัฒนาสังคมร่วมกันต่อไป”

สำหรับกิจกรรมการขับเคลื่อน CSR ในเวที 4 ภูมิภาคนี้ จะประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและร่วมกันหารือในกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ และการเสวนาเพื่อค้นหาโมเดล CSR ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมท้องถิ่น โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ภายใต้ชื่องานว่า “CSR ถิ่นแคนแดนอีสาน” ส่วนภาคเหนือจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม ภาคใต้จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนสิงหาคม และภาคกลางจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในเดือนกันยายน ตามลำดับ

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไร ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง CSR ในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง เผยถึงแนวคิดในการขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมต่างให้ความสำคัญกับแนวทางความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม หากแต่ยังอยู่ในทิศทางที่หลากหลายและขาดการประสานกำลังและทรัพยากรขององค์กรธุรกิจที่ทำงานเพื่อสังคมให้มีความเป็นเอกภาพ

“ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่สวมบทผู้นำในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหัวขบวนของการขับเคลื่อนเรื่อง CSR ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง แต่ก็ไม่สามารถทำได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ขณะที่ชุมชนหลายๆ แห่งก็ยังขาดการพัฒนาในหลายด้าน การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความรู้ CSR และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวผ่านทางเวทีภูมิภาคนี้ จะทำให้องค์กรธุรกิจในทุกขนาดสามารถที่จะดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในท้องถิ่นของตน และจะกลายเป็นหัวขบวนของการขับเคลื่อนเรื่อง CSR ในภูมิภาคเต็มทุกพื้นที่ โดยที่มีองค์กรธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์ด้าน CSR และเครือข่ายสาขาในทุกจังหวัด อาทิ กสท โทรคมนาคม ดีแทค และโตโยต้า ร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและให้การสนับสนุน”

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ท่ามกลางสภาวการณ์ของสังคมไทยที่กำลังอ่อนแอ หอการค้าไทยมีนโยบายที่จะร่วมส่งเสริมการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยเฉพาะสมาชิกหอการค้าในแต่ละจังหวัดที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมรอบข้างให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากจะไม่มีธุรกิจใดที่จะประสบความสำเร็จอยู่ได้ในสังคมที่ล้มเหลว ด้วยเหตุนี้ หอการค้าไทยจึงกำหนดให้เรื่อง CSR เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ที่จะรณรงค์ให้หอการค้าในทุกจังหวัดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

ด้าน รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกทั้งในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง 39 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม ดังพันธกิจที่มุ่งเน้นการรณรงค์และส่งเสริมให้มีการประกอบอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานของชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยที่ผ่านมา สอท. ได้เข้ามามีบทบาทและร่วมผลักดันในเรื่อง CSR มาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การจัดสัมมนาใหญ่เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้าน CSR แก่สมาชิก การร่วมเป็นเครือข่ายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม ตลอดจนการร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย CSR ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยสังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินไปในอนาคตอย่างเกื้อกูลกัน การทำ CSR ล้วนทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งจากรายได้ ส่วนแบ่งทางการตลาด และแบรนด์สินค้า ที่สำคัญคือช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น


[ลงทะเบียนร่วมงาน]