Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR in Action! จังหวัดนครราชสีมากำหนดการ
โครงการ CSR in Action! จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
และ มูลนิธิชุมชนโคราช ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์
โดยการสนับสนุนของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.40 น.ทบทวนความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับ CSR
และข้อสรุปจาก CSR Campus
09.40 – 10.30 น.การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การกำหนดแผนงานและปฏิบัติการของกลุ่มย่อย
• การกำหนดแผนงานการทำงาน
• การกำหนดช่วงเวลาของการทำกิจกรรม
• การตั้งคณะทำงานเบื้องต้นของแต่ละกิจกรรม
• กลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของแต่ละกิจกรรม
• องค์ประกอบเพื่อการสนับสนุนของแต่ละกิจกรรม
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การเสนอกิจกรรมของแต่ละกลุ่มย่อย
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น.ก้าวต่อไปที่เป็นจริงของ CSR จังหวัดนครราชสีมา
15.30 – 16.00 น.ปิดการประชุม