Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR ถิ่นแคนแดนอีสานกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR และการเสวนาเรื่อง
“CSR ถิ่นแคนแดนอีสาน”
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ แคท ดีแทค โตโยต้า
ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
และ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
และบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุน CSR โดย
คุณชินชัย ชี้เจริญ
รองผู้อำนวยการ
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
09.15 – 09.30 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย
คุณพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
09.30 – 10.30 น.การบรรยาย เรื่อง“CSR สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น
: ทางรอดในยุคน้ำมันแพง”
โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและร่วมกันหารือในกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ ระดับภาค และระดับประเทศ
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การเสวนา ในหัวข้อ
“นโยบาย CSR ประเทศไทย: ธุรกิจคิดอย่างไร” โดย
คุณสุระภี อิงคะวณิช
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
บมจ.กสท โทรคมนาคม
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการฝ่าย CSR
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
คุณวิเชียร พวงภาคีศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคม
บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.การเสวนา เรื่อง “CSR ถิ่นแคนแดนอีสาน” โดย
คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย
ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
16.00 – 16.30 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น.จบการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนา


โดยการสนับสนุนของ