Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Campus บทพิสูจน์ "ทวินแอ็กชั่น"


แม้จะตั้งเป้าหมายเพียงการถ่าย ทอดองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ต่อนักธุรกิจในภูมิภาคภายในระยะเวลา 1 ปี สำหรับโครงการ "CSR Campus" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันไทยพัฒน์ แคท เทเลคอม ดีแทค และโตโยต้า

โดยนอกจากจะให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีเพื่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR แล้วยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งการมอง CSR ในเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร ขณะเดียวกันยังมีเวิร์กช็อปการระดมสมองคนในพื้นที่ ในการสร้างกิจกรรม CSR ขึ้นในแต่ละจังหวัด ซึ่งพัฒนามา

จากการมองเห็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงยุทธศาสตร์ CSR ระดับภาค เพื่อนำเสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ CSR ให้เป็นนโยบายระดับชาติ

ในส่วนการผลักดันในเชิงนโยบายนั้น ภารกิจของโครงการจะจบหลังจากการส่งมอบ "ผล" ที่ได้ในปลายปี

แต่การทำงานของ "พันธมิตร" ทั้ง 4 องค์กรยังเดินหน้าต่อ โดยมองไว้ว่าจะต่อ ยอดในเชิงการผลักดันกิจกรรม CSR ระดับจังหวัดให้เกิดผลในทางปฏิบัติ หรือเรียกว่า CSR in action รวมไปถึงการรวบรวมองค์ความรู้จากโมเดลขององค์กรในการดำเนินกิจกรรม CSR ในบริบทไทย ที่จะร่วมแบ่งปันให้กับสถาบันการศึกษา โดยคาดว่าจะดำเนินการในปี 2552

แต่ดูเหมือนว่าผลที่เกิดขึ้นจากการเดินสายไปมาแล้ว 3 ภาค ได้แก่ ภาคอีสาน เหนือ ใต้ ก่อนจะปิดท้ายที่ภาคกลางและกรุงเทพฯในช่วงปลายปีนี้นั้น กลับสามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็วเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถึงวันนี้กำลังเกิดโครงการ "นำร่อง" ที่จะนำเอากิจกรรม CSR ในระดับจังหวัดทำให้เกิดผลจริง โดยพันธมิตรที่เป็นองค์กรธุรกิจจะช่วยเหลือในเรื่องทรัพยากร ขณะที่สถาบันไทยพัฒน์จะช่วยในเรื่องข้อมูลทางวิชาการ

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า จนถึงวันนี้มีจังหวัดที่สนใจจะนำกิจกรรม CSR ที่ได้จากการระดมสมองให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง โดยจังหวัดแรกเริ่มต้นที่ จ.นครราชสีมา ในการสร้างเวทีชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของคนในชุมชน ซึ่งจะคิกออฟในต้นเดือนกันยายนที่จะถึง นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในการทำ CSR รูปแบบใหม่ที่มีการสร้างความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจในส่วนกลางและธุรกิจในส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุน

ซึ่งถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในแบบฉบับของ "ทวินแอ็กชั่น" ที่เกิดจากการระดมจุดแข็งของพันธมิตรแนวร่วม

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR และการเสวนาเรื่อง "CSR อันดามัน" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า จ.ภูเก็ตนั้นจากการระดมสมองของจังหวัดภาคใต้ของตัวแทน 10 จังหวัดพบว่า ประเด็นความ รับผิดชอบต่อสังคมที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นอยู่ใน 3 หมวดหลัก คือ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม


[Original Link]