Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR อันดามันกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR และการเสวนาเรื่อง
“CSR อันดามัน”
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ แคท ดีแทค โตโยต้า
ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
และ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ห้องรัตนโกสินทร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น.กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุน CSR
และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย
คุณสารภี ศิลา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
09.15 – 09.30 น.กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย
คุณพรรณี สิทธิการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
09.30 – 10.30 น.การบรรยาย เรื่อง“CSR สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น
: ทางรอดในยุคน้ำมันแพง”
โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อระดมสมอง
• ค้นหากิจกรรม CSR ระดับองค์กร และระดับจังหวัด
• จัดทำกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการ ระดับภาค
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การเสวนา เรื่อง “CSR กับพลังความดี
: เพิ่มพื้นที่กิจกรรมดี ลดวิกฤติสังคม”
โดย
คุณเอี่ยม ถาวรว่องวงศ์
ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
คุณอรอนงค์ สุวัณณาคาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
คุณภูมิกิตต์ รักแต่งาม
อุปนายกฝ่ายแผนและพัฒนา
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ว่าที่ รต.ไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ์
รองประธานสถาบันประชาคมภูเก็ต
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
ประธานหมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.การเสวนา ในหัวข้อ “CSR กับการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ
: โอกาสและอุปสรรค”
โดย
คุณธงชัย ปิ่นทอง
ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ป่าตอง
บมจ.กสท โทรคมนาคม
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการฝ่าย CSR
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
16.00 – 16.30 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น.จบการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนา


โดยการสนับสนุนของ