Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Bangkok Policy on CSR


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“นโยบาย CSR กรุงเทพฯ”
สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยการสนับสนุนของ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องฟอร์จูน 2 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ รัชดาภิเษก


13.00 น.ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น.กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุน CSR
และวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดย
คุณสำเริง แก้วน้อย
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
13.15 – 13.30 น.กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13.30 – 14.30 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสังเคราะห์และร่วมกำหนดแนวนโยบาย CSR กรุงเทพฯ
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองในประเด็น
• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านสังคม
• ด้านสิ่งแวดล้อม
• ด้านบริหารจัดการ
16.00 – 16.30 น.การร่วมนำเสนอประเด็น CSR เชิงนโยบาย
สำหรับกรุงเทพมหานคร
16.30 น.จบการประชุมเชิงปฏิบัติการ