Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข้อสรุปเชิงนโยบาย


จากการทำงานของสถาบันไทยพัฒน์ฯได้ข้อสรุปในเชิงนโยบาย 4 ด้าน ซึ่งมีบางส่วนที่น่าสนใจหากมีการผลักดันให้เกิดขึ้นจริง อาทิ ด้านการใช้อำนาจ เสนอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ สร้างกติกาตลาดเสรีที่เป็นธรรม การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐต้องให้แนวปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ ด้านการอำนวยการ เสนอให้มีการยกระดับความเข้าใจของภาครัฐ การสร้างความรู้ความเข้าใจ CSR ในทุกภาคส่วน ปลุกจิตสำนึกและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสังคมไทย มีการบรรจุ CSR ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับโรงเรียน มีมาตรการจูงใจทางภาษี สร้างเครื่องมือหรือมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนองค์กรที่ทำดี ก่อตั้งองค์กรอิสระที่อยู่ในกำกับของรัฐ การสร้างสิ่งจูงใจให้องค์กรที่ทำ CSR อย่างมีนวัตกรรม ในด้านการเป็นหุ้นส่วน เสนอให้มีการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและสังคม การขยายผลและสร้างเครือข่าย การพัฒนาฐานข้อมูล การให้ทุกหน่วยงานทำงานให้เกิดความสอดคล้องและสนับสนุนกัน ขณะที่ด้านการสนับสนุน เสนอให้มีการกำหนด CSR ให้เป็นวาระแห่งชาติ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ส่งเสริมให้มีการจัดการด้านการบริโภคอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการผนวกรวม CSR เข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจ การรณรงค์ให้มีการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

[Original Link]