Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Workshop CSR ระดับประเทศ



กำหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันนโยบาย CSR ระดับประเทศ
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยการสนับสนุนของ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ


08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น.กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในการสนับสนุน CSR
และวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดย
คุณอุบล หลิมสกุล
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
09.15 – 09.30 น.กล่าวถึงบทบาทของหอการค้าไทย ในการสนับสนุน CSR โดย
คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง
ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
หอการค้าไทย
09.30 – 09.45 น.กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน CSR ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย
คุณเชวง จาว
รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
09.45 – 10.00 น.กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.00 – 10.30 น.การนำเสนอภาพรวมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
และให้ความรู้ CSR
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การอภิปรายแนวทางการพัฒนา CSR ของกลุ่มจังหวัด
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคเหนือ
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การอภิปรายแนวทางการพัฒนา CSR ของกลุ่มจังหวัด
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.การสังเคราะห์และร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย CSR
ในประเด็น
• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านสังคม
• ด้านสิ่งแวดล้อม
• ด้านการศึกษา
16.00 – 16.30 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น.จบการประชุมเชิงปฏิบัติการ