Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล


สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 ในรูปของชมรมไทยพัฒน์ และได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพมาเป็นสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 ทำงานด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและบรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility) ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การวิจัย การให้คำปรึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน ได้เข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก่อตั้งขึ้นโดย ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548

ด้วยทรัพยากรของสถาบันไทยพัฒน์ ที่ประกอบด้วยบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ จึงได้นำมาผสมผสานให้เข้ากับการดำเนินงานตามแนวทาง “การร่วมมือกัน” ซึ่งเป็นหลักการดั้งเดิมของมูลนิธิฯ ในลักษณะที่เรียกว่า “การเข้ามีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม” (Contribution by Innovation) โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันไทยพัฒน์ จึงสะท้อนการดำเนินงานในแบบของการทำงานร่วมกัน ทั้งที่เป็นการริเริ่มโครงการและกิจกรรมให้แก่หน่วยงานอื่นได้เข้ามีส่วนร่วม และการเข้ามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือจากการคิดขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดการต่อยอดขยายผลความสำเร็จในแต่ละโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างเต็มที่

สถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาโครงการวิจัยและให้คำปรึกษาด้าน CSR ให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยกิจกรรมและโครงการที่สำคัญๆ ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา ได้แก่

• การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย CSR แห่งชาติ
• การจัดทำข้อเสนอนโยบาย CSR กรุงเทพมหานคร
• การศึกษาและจัดทำแผนแม่บท CSR
• การวางกลยุทธ์ด้าน CSR ขององค์กรธุรกิจ
• การฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ
• การจัดเวทีประชุม CSR ระดับภูมิภาค 4 ภาค

ในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ จะร่วมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาโครงการด้าน CSR ให้แก่สถานประกอบการ ในการยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR การกำหนด CSR Profile ขององค์กร และการวางแผนงาน CSR เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาขีดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดคุณค่าเดียวกัน (Common Value) ของทั้งกิจการและสังคม