Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ


รหัสโครงการ :RDG4830029
ชื่อโครงการ :การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ระยะที่ 1: การศึกษาคุณลักษณะ องค์ประกอบ และเครื่องมือสำหรับการพัฒนา
วัตถุประสงค์ :เพื่อสร้างแนวปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจที่นำเครื่องมือการพัฒนา CSR ไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
วันที่เริ่มโครงการ :15 ก.ย. 2548
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 


รหัสโครงการ :RDG4930029
ชื่อโครงการ :การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ระยะที่ 2: การทดสอบเครื่องมือและจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนา
วัตถุประสงค์ :เพื่อทดสอบเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซีเอสอาร์ในกระบวนการธุรกิจและสร้างแนวปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจที่ต้องการนำเครื่องมือการพัฒนาซีเอสอาร์ไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิสาหกิจที่มีการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในกระบวนการธุรกิจ และกิจกรรมซีเอสอาร์นอกกระบวนการธุรกิจ
วันที่เริ่มโครงการ :1 ก.ย. 2549
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)