Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR ในเวทีการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM)

ในการประชุมเอเชีย-ยุโรปหรือ ASEM ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ได้มีการประกาศปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แสดงถึงความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่มีความเกี่ยวโยงระหว่างกันกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน การประเมินความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาชุมชน ที่ประชุมฯ จึงผลักดันให้สมาชิกอาเซมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนผลักดันให้ภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมัครใจ ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นรวมถึงบรรทัดฐานและกฎหมายสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีส่วนสนับสนุนในการจรรโลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ประกอบทั้งความสำเร็จรุ่งเรือง ความบรรสานสอดคล้อง และความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับเวทีการประชุมเอเชีย-ยุโรป ประกอบด้วยผู้นำประมุขและหัวหน้ารัฐบาลจากยุโรปและเอเชียรวม 43 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากสํานักเลขาธิการอาเซียนและคณะกรรมาธิการยุโรป จัดขึ้นครั้งแรก ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างภูมิภาคเอเชีย-ยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก