Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ CSR Day


เสริมสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมกับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบรรดาบริษัทจดทะเบียนด้วยการประสานความร่วมมือจัดทำโครงการ CSR Day กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ได้จับมือกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การสนับสนุนของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ก็ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ CSR Day เพื่อรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจได้จัดกิจกรรมวัน CSR ขึ้นในสถานประกอบการ โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรม CSR ขององค์กร โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นแกนกลางเชื่อมโยงโครงการสู่บริษัทจดทะเบียน รวมถึงสถานประกอบการที่สนใจ ควบคู่ไปกับการบริหารภาพรวมการจัดตารางกิจกรรมของโครงการ CSR DAY

ขณะที่สถาบันไทยพัฒน์ฯ ก็จะเป็นแกนหลักในการถ่ายทอดความรู้ด้าน CSR และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานในบริษัทจดทะเบียน และสถานประกอบการที่สนใจ ด้วยการปรับมุมมองใหม่ เพื่อโฟกัสให้เห็นว่าการทำ CSR ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไป แต่สามารถทำได้โดยใช้หลักการที่ปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้ทุกวัน จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า และองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงชุมชนสังคมภายนอกที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน และก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง จากการสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสังคม เพื่อให้องค์กรได้รับการยอมรับ และสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

งานนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างมุ่งมั่นที่จะร่วมกันผลักดันให้โครงการ CSR Day เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมของเหล่าพนักงาน เพื่อให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนจากภายในออกไปสู่สังคม พร้อมกับได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยว่า ในระยะแรกของการดำเนินโครงการนี้ จะมีบริษัทจดทะเบียนน้อยใหญ่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ CSR Day กันถึง 50 บริษัทเลยทีเดียว


[Original Link]