Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR DAY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ


นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) เปิดเผยว่า สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์จัดโครงการ CSR DAY หนุนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่างๆ สร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ CSR เน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยมี บจ. 2 รายแรก ดีแทคและบางจาก ร่วมให้การสนับสนุน

“โครงการ CSR Day เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคม”

ทั้งนี้ โครงการ CSR Day จะปรับมุมมองใหม่ในการดำเนินงาน CSR ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไป แต่ด้วยหลักการที่ปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้ทุกๆ วัน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อองค์กร รวมถึงรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมภายนอก สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานภายในองค์กรและก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และด้วยการสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจขององค์กรควบคู่กับความรับผิดชอบสังคมนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญให้องค์กรได้รับการยอมรับ และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้รับเกียรติร่วมมือกับ 4 องค์กร ในครั้งนี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน CSR กับเพื่อนๆ องค์กรธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR ที่ถูกต้องเจาะลึกหลากหลายมิติให้แก่พนักงานในทุกระดับ และยังเป็นการพัฒนา CSR ในสถานประกอบการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยท้ายสุดจะทำให้ทุกๆ วันของการปฏิบัติงานของทุกองค์กรเป็นวัน CSR ซึ่งตรงกับปณิธาณ CSR ทำดีทุกวันของดีแทคเช่นกัน

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมในโครง การ CSR DAY จะใช้เวลาครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) ในการบรรยายหัวข้อ CSR ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงาน การระดมความคิดกิจกรรม CSR ที่สร้างสรรค์ และการร่วมค้นหา CSR Agent เพื่อทำการขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร โดยเนื้อหาที่ถ่ายทอดระหว่างการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยความรู้ CSR เบื้องต้นที่ถูกต้อง ทิศทางและพัฒนาการ CSR ในปัจจุบัน CSR เชิงกลยุทธ์ และ CSR เชิงสร้างสรรค์ CSR แบบไหนที่เหมาะสมกับองค์กร และสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งหัวข้อพิเศษ ที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องร่วมกับองค์กรนั้นๆ ด้วย

โครงการ CSR DAY ได้รับการสนับ สนุนเริ่มต้นจาก 2 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน CSR ได้แก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสำรองวันจัดกิจกรรม CSR DAY ได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โทร 0-2229- 2394 (จำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com หรือสอบถามสถาบันไทยพัฒน์ โทร.0-2930-5227 อีเมล์ info@thaipat.org


[Original Link]