Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ตลท. เปิดโครงการ ‘CSR Day’

หนุน บจ. ทำประโยชน์เพื่อสังคม

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับไทยพัฒน์จัดโครงการ CSR Day สร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่างๆ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจผ่านโครงการ CSR เน้นให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีส่วนกับการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี โดยมีบางจากและดีแทคหนุน

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดโครงการ CSR Day เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR Day ขึ้นในสถานประกอบการ โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นแกนกลางที่เชื่อมโยงโครงการสู่บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการที่สนใจ

ทั้งนี้ โครงการ CSR Day เป็นอีกโครงการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กร ด้วยการใช้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของโครงการ CSR ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานที่ถ่ายทอดออกสู่สังคม เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจที่เล็งเห็นถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าปัจจัยด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจที่ใสสะอาด การทำประโยชน์ให่แก่สังคม และมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้จะพยายามผลักดันโครงการ CSR Day ให้มีการกระจายเข้าสู่องค์กรธุรกิจให้ได้ 50 วัน

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ CSR Day จะเน้นการทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งนำการทำงานเชิง CSR เข้าไปร่วมในการดำเนินธุรกิจ โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบจัดอบรมให้แก่องค์กร ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับรูปแบบบริษัท

ทั้งนี้ สิ่งที่นอกเหนือจากการอบรม คือพนักงานจะได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางความคิดภายในองค์กร ก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการความคิดและวิธีคิดให้แก่พนักงาน รวมถึงการจัดเวิร์กชอป โดยให้พนักงานในองค์กรได้ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม CSR ขึ้นมา อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นขององค์กรในการมีส่วนร่วม อีกทั้งต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในสถานประกอบการ และสร้างบรรยากาศการทำงานของทุกๆ วันให้เป็นวัน CSR Day

สำหรับโครงการ CSR Day ที่จัดขึ้นเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนจาก 2 บริษัทจดทะเบียนได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP) ที่ได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR ที่ถูกต้องเจาะลึกหลากหลายมิติให้แก่พนักงานในทุกระดับ และยังเป็นการพัฒนา CSR ในสถานประกอบการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีพื้นที่ในการทำประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน


[ASTV ผู้จัดการรายวัน]