Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กระตุ้นต่อมจิตสำนึก บจ. เน้นทำ CSR เพื่อสังคม


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงความร่วมมือในการจัดโครงการ CSR DAY เพื่อรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจได้จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY ขึ้นในสถานประกอบการ ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรม CSR ขององค์กร

โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นแกนกลางเชื่อมโยงโครงการสู่บริษัทจดทะเบียน(บจ.)และสถานประกอบการที่สนใจ รวมทั้งเป็นผู้บริหารภาพรวมการจัดตารางกิจกรรมของโครงการ ขณะที่สถาบันไทยพัฒน์จะเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน CSR และเวทีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานในบริษัทจดทะเบียน(บจ.)และสถานประกอบการที่สนใจ

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) กล่าวว่า "โครงการ CSR Day เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคม


[Original Link]