Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSRI จับมือสถาบันไทยพัฒน์ จัดโครงการ CSR DAY

สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วย CSR แก่บริษัทจดทะเบียน


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์จัดโครงการ CSR DAY หนุนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่าง ๆ สร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ CSR เน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยมี บจ.2 รายแรก ดีแทคและบางจาก ร่วมให้การสนับสนุน


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงถึงความร่วมมือในการจัดโครงการ CSR DAY ในวันนี้ (17 มีนาคม 2552) เพื่อรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจได้จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY ขึ้นในสถานประกอบการ ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรม CSR ขององค์กร โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นแกนกลางเชื่อมโยงโครงการสู่บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการที่สนใจ รวมทั้งเป็นผู้บริหารภาพรวมการจัดตารางกิจกรรมของโครงการ ขณะที่สถาบันไทยพัฒน์จะเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน CSR และเวทีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานในบริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการที่สนใจ

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) กล่าวว่า “โครงการ CSR Day เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคม”

“ทั้งนี้ โครงการ CSR Day จะปรับมุมมองใหม่ในการดำเนินงาน CSR ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไป แต่ด้วยหลักการที่ปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้ทุก ๆ วัน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อองค์กร รวมถึงรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมภายนอก สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานภายในองค์กรและก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและ ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจขององค์กรควบคู่กับความรับผิดชอบสังคมนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญให้องค์กรได้รับการยอมรับ และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน” นางภัทรียากล่าว

โครงการ CSR DAY ได้รับการสนับสนุนเริ่มต้นจาก 2 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน CSR ได้แก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้รับเกียรติร่วมมือกับ 4 องค์กรในครั้งนี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน CSR กับเพื่อนๆองค์กรธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR ที่ถูกต้องเจาะลึกหลากหลายมิติให้แก่พนักงานในทุกระดับ และยังเป็นการพัฒนา CSR ในสถานประกอบการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยท้ายสุดจะทำให้ทุกๆ วันของการปฏิบัติงานของทุกองค์กร เป็นวัน CSR ซึ่งตรงกับปณิธาณ CSR ทำดีทุกวันของดีแทคเช่นกัน”

ส่วนนายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม กล่าวถึงบทบาทในการสนับสนุนโครงการ CSR DAY นี้ว่า “บางจากเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน CSR ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ โครงการ CSR DAY ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรม CSR ขององค์กร ส่งเสริมให้พนักงานได้มีพื้นที่ในการทำประโยชน์ต่อสังคม และยังสอดคล้องกับวัฒนธรรมพนักงานของบางจากในการเป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย”

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า “องค์กรธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาในการขับเคลื่อนงาน CSR โดยส่วนใหญ่ มิได้มีสาเหตุมาจากการขาดทรัพยากรหรือขาดความรู้ในเรื่อง CSR แต่เกิดจากการขาดช่องทางหรือพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม ข้อค้นพบในหลายกรณี ชี้ให้เห็นว่า แม้องค์กรธุรกิจหนึ่งๆ จะได้ดำเนินกิจกรรม CSR สู่ภายนอกจนได้รับรางวัลต่างๆ นานา แต่กลับพบว่า พนักงานในองค์กรมิได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจหรือมีส่วนในความสำเร็จร่วมกับองค์กรนั้นๆ ด้วย ซึ่งโครงการ CSR Day จะเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างช่องทางหรือพื้นที่ดังกล่าวให้กับพนักงาน เพื่อความมีประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานด้าน CSR ของแต่ละองค์กรมากยิ่งขึ้น”

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ CSR DAY จะใช้เวลาครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) ในการบรรยายหัวข้อ CSR ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงาน การระดมความคิดกิจกรรม CSR ที่สร้างสรรค์ และการร่วมค้นหา CSR Agent เพื่อทำการขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร โดยเนื้อหาที่ถ่ายทอดระหว่างการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยความรู้ CSR เบื้องต้นที่ถูกต้อง ทิศทางและพัฒนาการ CSR ในปัจจุบัน CSR เชิงกลยุทธ์ และ CSR เชิงสร้างสรรค์ CSR แบบไหนที่เหมาะสมกับองค์กร และสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งหัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องร่วมกับองค์กรนั้น ๆ ด้วย

บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสำรองวันจัดกิจกรรม CSR DAY ได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โทร 02 229 2394 (จำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com หรือสอบถามสถาบันไทยพัฒน์ โทร 02 930 5227 อีเมล info@csrday.com


ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 – 2036 / กนกวรรณ เข็มมาลัย โทร. 0-2229 – 2048
วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797[Original Link]