Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSRI หนุนธุรกิจจัด "CSR Day"

เปิดพื้นที่ "พนักงาน" ร่วมรับผิดชอบ

กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันธมิตร ร่วมกันเปิดตัวโครงการ CSR Day เพื่อรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจได้จัดกิจกรรมวัน ซีเอสอาร์ หรือ CSR Day ขึ้นในสถานประกอบการ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ ในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ CSR ที่ถูกต้องให้กับพนักงานในองค์กรและเป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานในองค์กรผ่านกิจกรรมการอบรมและเวทีกิจกรรม เชิงปฏิบัติการที่ทีมงานของสถาบันไทยพัฒน์จะเป็นแกนหลักเข้าไปให้การอบรมสำหรับสถานประกอบการที่สนใจ ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ในเบื้องต้นว่าจะมีบริษัท จดทะเบียนและสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกว่า 50 องค์กร

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวถึงเหตุผลของการดำเนินโครงการนี้ว่า "องค์กรธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาในการขับเคลื่อนงาน CSR โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการขาดทรัพยากรหรือขาดความรู้ในเรื่อง CSR แต่เกิดจากการขาดช่องทางหรือพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม ข้อค้นพบในหลายกรณีชี้ให้เห็นว่า แม้องค์กรธุรกิจหนึ่งๆ จะได้ดำเนินกิจกรรม CSR สู่ภายนอกจนได้รับรางวัลต่างๆ นานา แต่กลับพบว่าพนักงานในองค์กรมิได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจหรือมีส่วนในความสำเร็จร่วมกับองค์กรนั้นๆ ด้วย ซึ่งโครงการ CSR Day จะเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างช่องทางหรือพื้นที่ดังกล่าวให้กับพนักงาน เพื่อความมีประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานด้าน CSR ของแต่ละองค์กรมากยิ่งขึ้น เพราะเราไม่สามารถทำ CSR ให้สำเร็จได้โดยฝากไว้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องมีพนักงานทุกระดับเข้าร่วม"

โดยในการดำเนินการจะมีหัวใจหลักอยู่ 3 ประการ คือ 1.มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่พนักงาน 2.การเข้าไปทำกิจกรรมในสถานประกอบการ และ 3.การทำให้ทุกวันเป็น วัน CSR

"เราอาจจะคุ้นกับการจัดกิจกรรมวันต่างๆ ที่ต้องออกไปข้างนอก แต่สำหรับ CSR Day เราเน้นการเข้าไปทำกิจกรรมในสถานประกอบการ เพราะเราต้องการให้เห็นว่า CSR นั้นอยู่ในกระบวนการและ อยู่ในทุกวันทำงานของธุรกิจ (CSR in process) และไม่ได้แต่เฉพาะวันที่เราจัดกิจกรรมเพียงวันเดียว แต่เราจะเปลี่ยนทุกๆ วันทำงานของทุกๆ คนให้เป็นวัน CSR" ดร.พิพัฒน์กล่าว

ขณะที่ ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) กล่าวว่า

"โครงการ CSR Day จะปรับมุมมองใหม่ในการดำเนินงาน CSR ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไป แต่ด้วยหลักการที่ปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้ทุกๆ วัน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อองค์กร รวมถึงต่อชุมชนและสังคมภายนอก สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานภายในองค์กรและก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นปัจจัยสำคัญให้องค์กรได้รับการยอมรับและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน" นางภัทรียากล่าว

โครงการยังมี "พี่เลี้ยง" ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจจาก 2 องค์กร ได้แก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จจากการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) จะส่งพนักงานมาเป็นอาสาสมัครในการถ่ายทอดประสบการณ์ยังองค์กรต่างๆ

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ CSR Day จะใช้เวลาครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) ในการบรรยายหัวข้อ CSR ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงาน การระดมความคิดกิจกรรม CSR ที่สร้างสรรค์ และการร่วมค้นหา CSR agent เพื่อขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร โดยเนื้อหาที่ ถ่ายทอดระหว่างการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยความรู้ CSR เบื้องต้นที่ถูกต้อง ทิศทางและพัฒนาการ CSR ในปัจจุบัน CSR เชิงกลยุทธ์ และ CSR เชิงสร้างสรรค์ CSR แบบไหนที่เหมาะสมกับองค์กร และสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งหัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องร่วมกับองค์กรนั้นๆ

สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสำรองวันจัดกิจกรรม CSR Day ได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โทร. 0-2229-2394 (จำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com หรือสอบถามสถาบันไทยพัฒน์ โทร.0-2930-5227 หรือ info@thaipat.org


[Original Link]