Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ประเดิม "CSR KORAT"

งาน "เดิ่นฅนเดิน เต๊อะเตินโคราช"

สุภาวดี รัตนโสภา

นับเป็นอีกหนึ่งความคิดดีๆ กับโครงการ "CSR KORAT" (Corporate Social Responsibility) โดยการจับมือของกลุ่มคนทำงานเพื่อสังคมโคราช ภายหลังที่สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องบรรษัทบริบาล (CSR) ในเมืองไทย ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR Campus ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง CSR แก่กลุ่มผู้ประกอบการนักวิชาการ และข้าราชการในท้องถิ่น

นั่นคือที่มาของความร่วมมือกันของหลายฝ่าย อาทิ ผศ.ดร.ปรีชา อุยตระกูล รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานเครือข่าย CSR KORAT พร้อมด้วย ดร.พระมหาประเสริฐ ลันตจิตโต เจ้าอาวาสวัดหนองรังกา, นางภารดี เกียรติภิญโญชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสังคมโคราช

รวมถึง 3 องค์กรหลักในท้องถิ่น ทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิชุมชนโคราช น.พ.สำเริง แหยงกระโทก นายก อบจ.นครราชสีมา, นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกกรวด, นางสาวรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา นายก อบต.โคกกรวด และนายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ เลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สิ่งที่จะผลักดัน คือมุ่งสร้างจิตสำนึกในความเป็นอาสาสมัครคนโคราช และกระตุ้นให้สังคมเกิดความดีงามในวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น และสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถต่อกรกับยุคโลกาภิวัตน์

ประเดิมงานแรก ภายใต้ชื่อ "เดิ่นฅนเดิน เต๊อะเตินโคราช" โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. บริเวณสวนเขาดินเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองรังกา ต.โคกกรวด จ.นครราชสีมา

การจัดงานในครั้งนี้ กำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศน์มหาชาติสันดรชาดก การแสดงรำวงย้อนยุคการละเล่นพื้นบ้านซึ่งหาชมยาก จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จำหน่ายพันธุ์ไม้งามราคาถูก รับบริจาคสินค้ามือสองของเหลือใช้

รวมทั้งกิจกรรม สร้างแรงจูงใจด้วยการนำขยะมาแลกไข่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัท พี.ซี.เอส และเบทาโกรที่ต้องการตอบแทนสังคมโคราชด้วยการสนับสนุนไข่ไก่เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับวัด โรงเรียนและชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการบริการเช่าจักรยานเพื่อท่องเที่ยว และกิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอภาพในฝันที่มีต่อชุมชน

ไฮไลต์หลักอีกอย่าง คือการจำหน่ายอาหารและขนมพื้นบ้านที่หากินยาก เน้นผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านปลูกเอง มีการสอนวิธีการทำอาหารพื้นบ้านให้แก่ลูกหลานในชุมชนและผู้สนใจ เพื่อเป็นการสืบทอดให้อาหารพื้นบ้านเหล่านี้ดำรงอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น

กิจกรรมดังกล่าวนี้ต้องการให้เยาวชนและผู้สนใจเกิดการเรียนรู้และสร้างสามัคคีในชุมชน

งาน "เดิ่นฅนเดิน เต๊อะเตินโคราช" ครั้งนี้ จึงเป็นการเริ่มต้นจุดประกายให้เห็นรากเหง้าวิถีไทย โดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนำ เสริมสร้างสังคมด้วยสำนึก แห่งความรับผิดชอบ โดยเครือข่ายCSR KORAT ที่มีต่อสังคมโคราช เพื่อร่วมกันสร้างสังคมน่าอยู่ ฟื้นกำลังใจคนฟื้นชุมชน ฟื้นเศรษฐกิจ และฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด จิตใจ ความสามัคคีต่อไป


[Original Link]