Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายงาน CSR ประเทศไทย


สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเวที “รายงาน CSR ประเทศไทย” ขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยนอกจากได้มีการเผยผลสำรวจแนวโน้มการดำเนินกิจกรรม CSR ในปี 2552 จากผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นแล้ว ยังได้มีการนำข้อมูลที่สังเคราะห์ จากผลการระดมสมองที่ตกผลึกเป็นแนวทาง CSR โมเดลภูมิปัญญาท้องถิ่น 75 จังหวัดทั่วประเทศ จากการเดินทางสายเสริมสร้างความรู้ CSR สู่ภูมิภาค ในโครงการ CSR Campus มานำเสนอในงานครั้งนี้ด้วย

ผลสำรวจแนวโน้มการดำเนินกิจกรรม CSR รวบรวมจาก 2 เวที ได้แก่ เวทีเสวนาทิศทางและวิสัยทัศน์ CSR ปี 2552 ซึ่งจัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมราว 400 คน และจากเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันนโยบาย CSR ระดับประเทศ ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมราว 150 คน จาก 54 จังหวัดทั่วประเทศ

จากการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า แม้ในสภาพการณ์ที่หลายองค์กรได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่แนวโน้มการดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กร ในปีนี้ พบว่า ร้อยละ 47 ระบุว่าจะทำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42 ทำเท่าเดิม และร้อยละ 10 จะทำลดลง ขณะที่งบประมาณในการใช้ดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กร ในปีนี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46 ระบุว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 32 จะใช้เพิ่มขึ้น และร้อยละ 21 จะใช้ลดลง

สำหรับความคิดเห็นที่มีต่อพัฒนาการของ CSR ในประเทศไทย ผู้ประกอบการในส่วนกลาง ระบุว่า ร้อยละ 27 เพิ่งเรียนรู้และทำความเข้าใจ ร้อยละ 53 ปฏิบัติได้ดีระดับหนึ่ง และร้อยละ 16 มีความก้าวหน้าดีมาก ขณะที่ ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค ระบุว่า ร้อยละ 45 เพิ่งเรียนรู้และทำความเข้าใจ ร้อยละ 40 ปฏิบัติได้ดีระดับหนึ่ง และร้อยละ 12 มีความก้าวหน้าดีมาก

ส่วนคำถามเรื่องการจัดทำรายงาน CSR (หรือ Sustainability Report) ขององค์กร พบว่า องค์กรธุรกิจที่ยังไม่มีแนวคิดในการจัดทำรายงาน CSR มีอยู่ร้อยละ 54 สำหรับองค์กรที่กำลังจะทำในปีนี้ มีอยู่ร้อยละ 26 และที่ได้จัดทำแล้ว มีอยู่ร้อยละ 20 ตามลำดับ

ขณะที่ผลการสำรวจความตื่นตัวในการทำ CSR ของภาคธุรกิจในแต่ละภูมิภาค พบว่า ร้อยละ 45 มีความตื่นตัวน้อย ร้อยละ 42 มีความตื่นตัวในระดับปานกลาง และร้อยละ 12 มีความตื่นตัวมาก ส่วนผลการสำรวจเรื่องเนื้อหา CSR ที่ต้องการในเวทีภูมิภาค พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 61 ต้องการเรียนรู้วิธีการทำ CSR อย่างเป็นระบบมากสุด ร้อยละ 20 ต้องการวิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรม CSR และร้อยละ 11 ต้องการความรู้ CSR เบื้องต้น

หันกลับมาดูข้อมูล CSR ในแต่ละภูมิภาค ที่เป็นการระดมสมองจากผู้เข้าร่วมโครงการ CSR Campus จำนวน 4,000 คนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้เลือก “ธรรมชาติ-ศิลปวัฒนธรรม” เป็นประเด็นหลัก มีแนวทางการพัฒนา CSR ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเกษตรปลอดภัย

กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 19 จังหวัด จะเน้น “อาชีพ-แหล่งผลิต” เป็นประเด็นหลัก มีแนวทางการพัฒนา CSR ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ เรื่องข้าวและเกษตรอินทรีย์ การฟื้นฟูแหล่งผลิตและอารยธรรมดั้งเดิม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ รวมทั้งการแก้ไขภาวะโลกร้อน

ส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด จะมุ่งลดผลกระทบ “สังคม-สิ่งแวดล้อม” เป็นประเด็นหลัก มีแนวทางการพัฒนา CSR ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ความเป็นอยู่และความปลอดภัยในการบริโภค การฟื้นฟูธรรมชาติการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนประเด็นเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ และชุมชน ขณะที่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ชูสังคม “สะอาด-น่าอยู่” เป็นประเด็นหลัก มีแนวทางการพัฒนา CSR ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัญหามลภาวะจากขยะน้ำเสีย และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

สำหรับรายละเอียดแนวทางการพัฒนา CSR ในแต่ละจังหวัด ทางโครงการฯ ได้จัดทำเป็นหนังสือ CSR 4 ภาค บทสรุปแห่งการเดินทางของโครงการ CSR Campus องค์กรธุรกิจใดที่สนใจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ และใช้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมตลอดจนบริบทของสังคมท้องถิ่นที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร.02-104- 3508 หรือ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด (CSR Office) โทร.02-202-8000 และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย สำนักงานวางแผนส่งเสริมสังคม โทร. 02-386-1393-5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


[Original Link]