Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

นำร่อง CSR Day "Share and Care"


เมื่อกล่าวถึงโครงการให้ความรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่กำลังเป็นกระแสชวนให้ต้องเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของการอบรม แต่แนวคิดใหม่ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ได้จัดกิจกรรม CSR Day "Share and Care รุ่นที่ 1" เมื่อเร็วๆ นี้ มีความน่าสนใจยิ่ง เพราะไม่ใช่แค่การ อบรม เรียนหนังสือเป็นหมู่คณะ แต่เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ มีการเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR ของพนักงาน ซึ่งพบว่า มีจำนวนถึง 89 เรื่อง ในการประเดิมเปิดฉากครั้งแรก

ช่วงแรกของ CSR Day "Share and Care " มีทั้งปูพื้นหลักการ ความรู้ ตามด้วยช่วงระดมสมองซึ่งได้มีการเสนอตัวอย่างแนวทาง CSR ขององค์กรที่น่าสนใจ 5 กิจกรรม ในหัวข้อการกำกับดูแลองค์กร การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน พร้อมตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร โดยนำเสนอตัวอย่างการดำเนิน CSR จำนวน 89 เรื่อง ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเอาใจใส่ต่อการใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงานอย่างคุ้มค่า การเปิดไฟเฉพาะดวงไม่เปิดทั้งโซนสำหรับการทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ด้านเพื่อนร่วมงาน อาทิ การทำงานร่วมกับเพื่อนในองค์กรและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบโดยไม่คำนึงว่าเป็นงานที่อยู่นอกเหนือหน้าที่

ช่วงที่สอง ได้มีการแนะนำแนวปฏิบัติและมาตรฐาน CSR ที่เกี่ยวข้อง ตามด้วยการระดมความคิดต่อแนวทาง CSR ขององค์กร โดยผลที่ได้จากการระดมสมองมีกิจกรรมที่ได้รับการลงความเห็นว่าควรที่จะดำเนินการก่อน ได้แก่ โครงการ SET สานฝันเถ้าแก่น้อย ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่เด็กในวัยเรียน ช่วงปิดเทอมโดยอาศัยวิทยากรในองค์กรปลูกฝังทัศนคติการออมและการลงทุน กิจกรรม Happy Outsource @ SET ด้วยการดูแล Outsource ของ SET ในด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติงาน การให้รางวัล และการเปิดโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร เสมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นต้น

นับเป็นโครงการ CSR Day นำร่อง ที่ ตลท. ประเดิมจัดขึ้นให้กับพนักงานก่อนที่จะเผยแพร่โครงการนี้ไปยังบริษัทจดทะเบียนต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของภาคส่วนธุรกิจและสังคมไทย โดยจะ คิก ออฟ CSR Day กับ บจ.รายแรกในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน


[Original Link]