Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

4 องค์กร เปิดตัว “CSR Campus ปี 2”

ขยายเครือข่าย Young CSR ทั่วไทย

แคท ดีแทค โตโยต้า ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัวโครงการ CSR Campus ปี 2 สานต่อเครือข่าย CSR ทั่วไทยจากปีแรก เปิดโมเดล “Young CSR” เจาะสถาบันอุดมศึกษา ติวเข้มวิชา “หน้าที่พลเมือง” พร้อมยกระดับเนื้อหาสู่การทำ CSR เชิงระบบ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าผลผลิต (output)

บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) และบจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวโครงการ CSR Campus เป็นปีที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง CSR ในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยถึงโครงการ “CSR campus ปี 2” ว่าจากกระแสตอบรับในเชิงบวกที่มีต่อโครงการ CSR Campus ทำให้ทั้ง 4 องค์กรที่ร่วมจัด มีความเห็นพ้องที่จะสานต่อกิจกรรมในโครงการเป็นปีที่ 2 โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการต่อยอดขยายผลจากโครงการในปี 2551 ที่จะมีการยกระดับจากความรู้ CSR เบื้องต้นสู่การทำ CSR อย่างเป็นระบบ และจะมีการนำผลการระดมสมองจาก เวิร์คช็อป ในโครงการปีแรกมาเป็นโจทย์สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละจังหวัดในโครงการปีนี้ด้วย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในโครงการ CSR Campus ปี 2 นี้ จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทในธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการสังคม ภายใต้โมเดล “Young CSR” เพื่อสอดแทรกเรื่องหน้าที่พลเมืองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโลกธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมภายใต้วิกฤติ

จากผลการสำรวจความต้องการเนื้อหา CSR สำหรับการจัดเวทีกิจกรรมท้องถิ่นในครั้งต่อไป พบว่าร้อยละ 61 ต้องการเรียนรู้วิธีการทำ CSR อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 20 ต้องการทราบวิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรม CSR และมีเพียงร้อยละ 11 ที่ยังต้องการความรู้ CSR เบื้องต้น ด้วยเหตุนี้โครงการ CSR Campus ปี 2 จึงได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่เจาะลึกเรื่องการทำ CSR เชิงระบบ ที่คำนึงถึงตัวบ่งชี้ความสำเร็จทั้งในระดับปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เป็นประโยชน์ต่อการวัดและประเมินผลกิจกรรม CSR ขององค์กร

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงโครงการ CSR Campus ในปีนี้ว่า “บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งในภาคีที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้โตโยต้าพร้อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายโตโยต้าอย่างเหนียวแน่น อาทิ ผู้แทนจำหน่าย และผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าทั่วประเทศ ร่วมกันพัฒนาและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก เพราะเราเชื่อมั่นเช่นเดียวกันว่า การดำเนิน CSR จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจสร้างเป็นเครือข่ายที่เข็มแข็ง เพราะโดยท้ายที่สุดแล้ว เราอยากจะเห็นทุกภาคส่วนในสังคมไทยรวมพลังขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป”

รูปแบบกิจกรรมในโครงการปีนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง มีช่วงการเรียนรู้ ช่วงการฝึกหัด และช่วงการร่วมปฏิบัติ ใช้เวลา 6 ชั่วโมงต่อกิจกรรมหนึ่งครั้งในแต่ละจังหวัด โดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับกำหนดการโครงการ CSR Campus ปี 2 จะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ในเขตภาคกลาง 25 จังหวัด เดือนสิงหาคมในเขตภาคอีสาน 19 จังหวัด เดือนกันยายนในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด และเดือนตุลาคมในเขตภาคใต้ 14 จังหวัด และจะกลับมารายงานผลการดำเนินโครงการที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดส่งท้าย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละจังหวัดสามารถติดตามตารางเวลาการอบรมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ทางเว็บไซต์ csrcampus.com หรือที่สำนักประสานงานโครงการ CSR Campus โทรศัพท์ 0-2930-5227 อีเมล์ info@csrcampus.com


[Original Link]