Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

4 องค์กรผู้นำ CSR เปิดตัว "CSR Campus ปี 2"

ขยายเครือข่าย Young CSR ทั่วไทย

“แคท ดีแทค โตโยต้า” ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัวโครงการ CSR Campus ปี 2 สานต่อเครือข่าย CSR ทั่วไทยจากปีแรก เปิดโมเดล “Young CSR” เจาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการสังคม ติวเข้มวิชา “หน้าที่พลเมือง” พร้อมยกระดับเนื้อหาสู่การทำ CSR เชิงระบบ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าผลผลิต (output)


บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) และบจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวโครงการ CSR Campus เป็นปีที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง CSR ในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยถึงโครงการ “CSR campus ปี 2” ว่าจากกระแสตอบรับในเชิงบวกที่มีต่อโครงการ CSR Campus ทำให้ทั้ง 4 องค์กรร่วมจัด มีความเห็นพ้องที่จะสานต่อกิจกรรมในโครงการเป็นปีที่ 2 โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการต่อยอดขยายผลจากโครงการในปี 2551 ที่จะมีการยกระดับจากความรู้ CSR เบื้องต้น สู่การทำ CSR อย่างเป็นระบบ และจะมีการนำผลการระดมสมองจาก workshop ในโครงการปีแรก มาเป็นโจทย์สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละจังหวัดในโครงการปีนี้ด้วย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในโครงการ CSR Campus ปี 2 นี้ จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการสังคม ภายใต้โมเดล “Young CSR” เพื่อสอดแทรกเรื่องหน้าที่พลเมืองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโลกธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมภายใต้วิกฤต

จากผลการสำรวจความต้องการเนื้อหา CSR สำหรับการจัดเวทีกิจกรรมท้องถิ่นในครั้งต่อไป พบว่า ร้อยละ 61 ต้องการเรียนรู้วิธีการทำ CSR อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 20 ต้องการทราบวิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรม CSR และมีเพียงร้อยละ 11 ที่ยังต้องการความรู้ CSR เบื้องต้น ด้วยเหตุนี้ โครงการ CSR Campus ปี 2 จึงได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่เจาะลึกเรื่องการทำ CSR เชิงระบบ ที่คำนึงถึงตัวบ่งชี้ความสำเร็จทั้งในระดับปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เป็นประโยชน์ต่อการวัดและประเมินผลกิจกรรม CSR ขององค์กร

ทางด้าน คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะทำงานโครงการ CSR กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า “โครงการ CSR Campus เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน CSR ด้านการศึกษาตามแนวนโยบายของ CAT โครงการนี้เป็นการจุดประกายความคิด DNA สำนึกดีต่อสังคม เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ ผู้ประกอบการ ลูกค้า คู่ค้า ผู้นำชุมชน องค์กรการศึกษา ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ CAT ในฐานะองค์กร ICT ที่มีภารกิจเชื่อมโยงสังคมภายใต้โครงการสื่อ......สานสังคมที่มุ่งมั่นขยายเครือข่ายสำนึกดีจากภายในออกสู่ภายนอก เพื่อสนับสนุนชุมชนทุกภาคส่วน ร่วมมือกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ด้านบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยคุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงโครงการ CSR Campus ในปีนี้ว่า “โตโยต้า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งในภาคีในการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เครือข่ายโตโยต้า ได้แก่ ผู้แทนจำหน่ายและผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าทั่วประเทศ พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข็มแข็ง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในระดับชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป”

ด้าน คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงาน CSR ดีแทค กล่าวว่า “เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคม ซึ่งจะต้องผ่านเรื่องจริงของชีวิต ด้วยความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน รู้จักสิทธิ หน้าที่พลเมืองของตนเองและต่อสังคม มีวินัยในความประพฤติ กิจวัตรประจำวัน การเรียน ทำงาน และ ควบคุมตนเอง ให้มีเมตตา กรุณา เสียสละ พ้นจากภัยปัจจุบัน ที่เป็นทั้งรูปแบบอบายมุขเดิมและยุคใหม่

CSR Campus ปีที่ 2 จึงเป็นความปรารถนาดีจาก 4 องค์กร ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มครองต่อเยาวชน พัฒนาด้วยงานอบรม การมีส่วนร่วม เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ถ่ายทอด เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์มีจินตนาการในแนวทางที่มาจากผลงานจาก CSR Campus ปีแรก ซึ่งพัฒนาเป็น CSR ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจากการรวบรวมครั้งท้ายสุดที่ผ่านมา

CSR Campus ปี 2 มุ่งมั่น สร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยเช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ มาใช้ให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปิดช่องว่างต่างๆ สร้างความเป็นอิสระที่มีทิศทางร่วมกันจากความรัก ความเข้าใจ และเคารพระหว่างกันด้วยความสามัคคี พึ่งพาอย่างเหมาะสม สิ่งไม่ดีก็จะถูกละเว้นไม่ทำแม้เพียงน้อยนิด แต่ความดีเพียงเล็กๆ ก็จะถูกสะสมเป็นภาพใหญ่ เยาวชนจะได้รับความห่วงใยจากผู้ใหญ่ ได้ระเบียบวินัยของสังคมที่อบอุ่น และ CSR Campus ปีที่ 2 จะได้งาน CSR ที่เปี่ยมประสิทธิภาพจากส่วนร่วมของเยาวชน เป็นความสุขที่ยั่งยืนมีบูรณาการต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงานและสาธารณชนทั่วไป”

รูปแบบกิจกรรมในโครงการปีนี้ จะแบ่งออกเป็นช่วงการเรียนรู้ (learning) ช่วงการฝึกหัด (exercise) และช่วงการร่วมปฏิบัติ (workshop) ใช้เวลา 6 ชั่วโมงต่อกิจกรรมหนึ่งครั้งในแต่ละจังหวัด โดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับกำหนดการเดินสายในโครงการ CSR Campus ปี 2 นี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนในเขตภาคกลาง 25 จังหวัด เดือนสิงหาคมในเขตภาคอีสาน 19 จังหวัด เดือนกันยายนในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด และเดือนตุลาคมในเขตภาคใต้ 14 จังหวัด และจะกลับมารายงานผลการดำเนินโครงการที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดส่งท้าย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละจังหวัดสามารถติดตามตารางเวลาการอบรมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ทางเว็บไซต์ csrcampus.com หรือที่สำนักประสานงานโครงการ CSR Campus โทรศัพท์ 02 930 5227 โทรสาร 02 930 5228 อีเมล info@csrcampus.com


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณปิยเลขา ไหล่แท้ และ คุณจินตนา จันสน
สำนักประสานงานโครงการ CSR Campus
โทรศัพท์ 02 930 5227 โทรสาร 02 930 5228 อีเมล info@csrcampus.com