Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กำหนดการ “Young CSR ภาคกลาง”


กำหนดการ
“Young CSR ภาคกลาง”
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ แคท ดีแทค และ โตโยต้า
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ห้องไพลิน โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

9.00-9.30 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
9.30-10.30 น.การบรรยาย เรื่อง
“การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีกับ CSR เชิงสร้างสรรค์” โดย
• ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.30-10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.การเสวนา ในหัวข้อ
“Creative CSR in Slowdown Economy” โดย
• คุณอัครเดช ไชยบัตร
ที่ปรึกษาอาวุโส
บมจ.กสท โทรคมนาคม
• คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงาน CSR
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
• คุณสมศักดิ์ อุทิศวรรณกุล
ผู้จัดการสำนักงานวางแผนส่งเสริมสังคม
บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.การบรรยายพิเศษ เรื่อง
“CSR กับเศรษฐกิจพอเพียง: คุณธรรมคู่กำไร” โดย
• คุณอภิชาติ การุณกรสกุล
กรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเซีย พรีซิชั่น
14.30-14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.การประชุมระดมสมองในหัวข้อ Creative CSR ระดับภูมิภาค
16.00-16.30 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 น.จบการประชุมและเสวนา


* หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม