Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR DAY ประสบความสำเร็จ ประกาศสานต่อเฟส 2 ร่วมอีก 50 บจ.


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI ) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน CSR DAY Networking หลังประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม CSR DAY ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจเกือบ 80 บริษัทเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 50 บริษัท กรุยทางสานต่อโครงการ CSR DAY ในเฟส 2 อีก 50 แห่ง ในปี 2553 โดยมี ดีแทค กสท โทรคมนาคม และบางจาก ร่วมหนุน

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงถึงผลการดำเนินโครงการ CSR DAY ในวันนี้ (22 ธันวาคม 2552) ที่สำเร็จเกินคาดจากเป้าหมายในปี 2552 ที่ตั้งไว้ 50 แห่ง เนื่องจากมีบริษัทเข้าร่วมโครงการสูงถึง 78 แห่ง แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน 50 แห่ง และองค์กรธุรกิจทั่วไปอีก 28 แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน นับเป็นวันที่จัดกิจกรรม CSR DAY ในสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 90 วัน

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่งผลให้เกิดโครงการ CSR DAY ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี 2552 ซึ่งปรากฏว่าประสบผลสำเร็จเกินคาด แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจเห็นประโยชน์ของการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำ CSR จากภายในองค์กร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

“CSR DAY มีส่วนช่วยให้พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ได้เข้าใจว่า การทำ CSR ที่แท้จริงนั้น ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานหรือสถานที่ใด โครงการ CSR DAY ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำ CSR กับองค์กร โดยเป็นการเปิดเวทีให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งกับองค์กร และกับชุมชนและสังคม "

นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร รวมไปถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย CSR DAY จึงได้รับการตอบรับจากองค์กรต่าง ๆ เกินคาดในปีแรก ดังนั้น ในปี 2553 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพร้อมที่จะร่วมเดินหน้าโครงการ CSR DAY ระยะที่ 2 โดยตั้งเป้าจัด CSR DAY ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรเอกชนอีก 50 แห่งในปี 2553

ด้านนายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมเป็นแกนกลางเชื่อมโยงโครงการสู่บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการที่สนใจ พบว่า องค์กรหลายแห่งต้องการให้จัดกิจกรรม CSR DAY มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ขณะที่องค์กรธุรกิจทั่วไปก็มีความสนใจเข้าร่วมโครงการถึง 28 แห่ง ซึ่งเกินเป้าที่ตั้งไว้ทั้งในแง่ของจำนวนองค์กรและจำนวนวันที่จัดกิจกรรม ในปี 2553 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม จะขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์นี้ไปยังบริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจเพื่อขยายผลต่อไป”

สำหรับโครงการ CSR DAY ในเฟส 2 ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชน 3 รายที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน CSR ได้แก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) บมจ.กสท โทรคมนาคม และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ CSR DAY จะสานต่อความร่วมมือกับทั้ง 5 องค์กรในการขับเคลื่อนโครงการใน Phase 2 ต่อไป เพราะจากกระแสตอบรับโครงการ CSR DAY ที่ผ่านมา ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าการทำงาน CSR แบบมีส่วนร่วมนี้ ก่อให้เกิดพลังมากกว่าการดำเนินงาน CSR ของแต่ละองค์กรโดยลำพัง "ในวันนี้ องค์กรที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR DAY ทั้ง 78 แห่ง สามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเครือข่ายและร่วมกันทำงาน CSR ได้อย่างมีกำลังมากขึ้น”

ด้านนายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะทำงานโครงการ CSR บมจ. กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า “แคทมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ CSR DAY ใน Phase 2 นี้ และต้องการที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งที่เป็นลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท รวมถึงองค์กรธุรกิจทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมจัดกิจกรรม CSR ในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานและทำให้ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR การเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ CSR DAY ในครั้งนี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์ CSR ของแคทในการแพร่ขยาย DNA สำนึกดีต่อสังคมสู่องค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง”

ส่วนนายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม กล่าวถึงบทบาทในการสนับสนุนโครงการ CSR DAY นี้ว่า บางจากเชื่อว่าบทบาทของธุรกิจในวันนี้ จะต้องมีภารกิจใน 2 ด้าน คือการสร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า”

"โครงการ CSR DAY จะช่วยเติมเต็มองค์กรธุรกิจที่กำลังให้ความสนใจในการขับเคลื่อนงาน CSR ที่มิได้มีสาเหตุมาจากการขาดทรัพยากรหรือขาดความรู้ในเรื่อง CSR แต่เกิดจากการขาดช่องทางหรือพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกันของพนักงานกับองค์กร จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหมู่พนักงาน การเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม การได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค รวมถึงโอกาสและเกิด INNOVATION ทางธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นด้วย”

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์ในฐานะหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ CSR และเวทีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ CSR DAY นับจนถึงวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นราว 2,500 คน ได้ตัวอย่างกิจกรรม CSR ที่พนักงานในองค์กรต่างๆ นำเสนอรวมแล้วกว่า 8,000 กิจกรรม

ผลลัพธ์จากโครงการนี้ มิได้จำกัดอยู่เพียงจำนวนผู้เข้าร่วมที่ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง CSR หรือจำนวนกิจกรรมตัวอย่างที่ได้จากเวิร์คช็อป แต่หลายองค์กรได้นำเอากิจกรรม CSR ที่ได้จากการระดมสมองไปดำเนินการเป็น CSR ขององค์กรจริงๆ โดยพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พลิกผันบทบาทเป็น CSR Agent ให้กับองค์กร

“การสานต่อโครงการในเฟส 2 นี้ จะได้ขยายฐานความเข้าใจในเรื่อง CSR ที่ถูกต้องและเป็นการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม CSR ขององค์กรให้กว้างขวางขึ้นไปอีก” ดร.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CSR DAY สามารถสำรองวันจัดกิจกรรมได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร 02 229 2394 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com หรือสอบถามสถาบันไทยพัฒน์ โทร 02 930 5227 อีเมล info@csrday.com


[Original Link]