Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

1 ขวบปีแผนแม่บท CSR ‘สอบผ่าน’

‘ไทยประกันชีวิต’ คว้ารางวัล SVN Award

ครบ 1 ปีที่ “ไทยประกันชีวิต” ได้ปรับแผนงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) หรือการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเดินไปควบคู่กับการแข่งขันในธุรกิจ โดยให้สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษา และจัดทำ “แผนแม่บท” ด้าน CSR ของบริษัทขึ้นมา โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ ค่านิยม วิเคราะห์จุดอ่อน จุด แข็ง โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เพื่อ ให้การดำเนินกิจกรรม CSR ของไทยประกันชีวิต เป็นไปอย่างมีแบบแผนและ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ที่เน้นการช่วยชีวิตและการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับคนไทย ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การให้ (Giving) เป็น CSR ภายหลังกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการหนึ่งคนให้...หลายคนรับ กับไทยประกันชีวิต ซึ่งดำเนินการร่วมกับสภากาชาดไทย รณรงค์ รับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา และสเต็ม เซลล์ หรือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ยุทธศาสตร์การดูแลชีวิต (Caring) เป็น CSR ภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการดูแลบุคลากรภายในองค์กร ด้วยการจัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ดำเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาล และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารงานเกิดความมั่นคงสูงสุด

ขณะเดียวกันยังได้พัฒนากรมธรรม์ที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร อาทิ กรมธรรม์ ประกันชีวิตทหาร โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก และแห่งเดียวที่รับประกันชีวิตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ รวมถึงกรมธรรม์ ประกันชีวิตผู้พิการ และกรมธรรม์ก้าวแรก ที่เป็นนวัตกรรมสินค้าล่าสุดที่ดูแลลูกตั้งแต่แรกเกิด

รวมถึงการดูแลชีวิตผู้เอาประกัน ด้วยการมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ทั้งไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่สุดแห่งการบริการทางการแพทย์และเคลื่อน ย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก, ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันที่สมบูรณ์ที่สุดในธุรกิจประกันชีวิต, ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ ช่องทางการชำระเบี้ย ประกันที่มากถึง 11 ช่องทาง รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ตอบสนองชีวิตครบรอบด้านให้แก่ผู้เอาประกัน ผ่าน คลับไทยประกันชีวิต และยุทธศาสตร์การเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต (Fulfilling) ด้วยการเติมเต็มคุณค่าชีวิตให้แก่บุคลากร ขณะเดียวกันยังปลูกฝังจิตวิญญาณของการให้ ผ่านการเป็นพนักงานจิตอาสา (CSR Volunteer) เพื่อให้บุคลากรของไทยประกันชีวิตสามารถ เติมเต็มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้อื่น อันเป็นการ สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตตนเอง ปัจจุบันบริษัทมี CSR Volunteer เกือบ 900 คน

ถึงวันนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแผนแม่บทที่ได้วางไว้ นับว่าสัมฤทธิผล เพราะ เพียงแค่ 1 ปี ของการเดินตามแผนฯ ก็ทำ ให้ไทยประกันชีวิตคว้ารางวัล “ภาคธุรกิจ ดีเด่น ประจำปี 2552” ที่จัดโดย “เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” หรือ SVN Asia Thailand (Social Venture Network Asia Thailand) ซึ่งเป็น เครือข่ายที่ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณ ประโยชน์และตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยจิต วิญญาณแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทรู้สึกภูมิใจเป็น อย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้ และในฐานะที่เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดัง กล่าว ซึ่งจะมีพิธีรับรางวัลในวันที่ 7 เมษายนนี้ จาก นายอานันท์ ปันยารชุน ที่ปรึกษาอาวุโสเครือข่ายฯ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรางวัลที่เชิดชูองค์กรที่ดำเนินการดูแลสังคมและสิ่งแวด ล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

“การที่ไทยประกันชีวิตได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลดังกล่าว เนื่องจากเป็นองค์กรเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่าง มาก โดยกำหนดเป็นแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การทำงานอย่างชัดเจน สามารถพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งเติบโตไปพร้อมกับการดูแลตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ผู้เอาประกัน พนักงาน ตลอดจนสังคมไทย และใส่ใจคุณค่าชีวิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holder) ทุกระดับ ซึ่งถือเป็นการดูแลชีวิตอย่างครบรอบด้านตามหลักเกณฑ์ของรางวัล”

นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่ได้รับการคัดเลือก ยังมาจากการที่ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการเติมเต็มคุณค่าใน การใช้ชีวิต (The Value Added of Living) ของคนในสังคมไทย อันเป็นแก่นหลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงมุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี โดยวางแนวทางการดำเนินการด้าน CSR อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (In Process) จนถึง CSR ภายหลังกระบวนการธุรกิจ (After Process) ผ่าน การจัดกิจกรรมต่างๆ

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะพิจารณาจากความโดดเด่นและความแตกต่างของนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมที่องค์กรนำมาใช้ โดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ขณะเดียวกันนวัตกรรมต่างๆ ที่คิดค้น ต้องมีความยั่งยืนและขยายตัวทั้งในแนวกว้างและแนวลึก นอกจากนี้ เกณฑ์การตัดสินยังพิจารณาถึงระดับของผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีทุกภาค ส่วน ทั้งต่อสังคม ผู้บริโภค คู่ค้า และภาครัฐ หรือแม้แต่ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่มีต่อบุคคลหรือวัฒนธรรม ในองค์กร

“ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจโดยมุ่งแสวงหากำไรที่พอ เหมาะ หรือ Optimize Profit เพื่อนำกำไรส่วนหนึ่งคืนกลับแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้เอาประกัน พันธมิตรธุรกิจ และสังคม เพื่อให้ทุกส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน เนื่องจาก เป็นรางวัลที่มีมาตรฐานในการตัดสินชัดเจน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก หลากหลายองค์กรร่วมตัดสิน ประกอบกับไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับ รางวัล”

ยิ่งไปกว่านั้น รางวัลนี้ยังพิสูจน์ได้ว่า ยุทธศาสตร์ CSR ของไทยประกันชีวิตเดินถูกทาง และตอกย้ำความถูกต้องของจุดยืนของความเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความรับผิดชอบ ต่อสังคมมาอย่างยาว นานกว่า 30 ปีอีกด้วย


[Original Link]