Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

งานเปิดตัวโครงการ CSR Campus ปี 3พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำ โครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน”
CSR CAMPUS ปีที่ 3
ระหว่าง กสท สพฐ. โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถาบันไทยพัฒน์
ห้องประชุม ทีเค. คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค.พาเลซ
ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 - 16.15 น.

08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-09.10 น.พิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนำตัวผู้บริหาร
09.10-09.20 น.คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ
ประธานคณะทำงานโครงการ CSR กล่าวรายงาน
09.20-09.30 น.ชมการแสดงชุด “สี่ประสาน ร่วมเรียนรู้ สู่ชุมชน”
09.30-09.40 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นายจุติ ไกรฤกษ์) ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีในการดำเนินโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน”
09.40-10.00 น.ชมวีดีโอ Presentation สัมภาษณ์ผู้บริหาร 4 หน่วยงาน
10.00-10.10 น.นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดทำโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน”
10.10-10.20 น.นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดทำโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน”
10.20-10.30 น.ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดทำ Work Shop ในโครงการฯ
10.30-10.40 น.ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ
10.40-12.00 น.พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.นางสาวกัณณิกา วรคามิน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยายเกี่ยวกับ “ภัยร้ายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ควรป้องกันเยาวชนอย่างไร”
14.00-14.20 น.รับประทานอาหารว่างน้ำชา-กาแฟ
14.20-16.15 น.ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
บรรยายเรื่อง “CSR กับโรงเรียน”
16.15 น.จบงาน


* หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม