Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เปิดตัวโครงการ CSR Campus ปี 3

“สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” สู่ 76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัดทั่วไทย

สถาบันไทยพัฒน์ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และ บมจ.กสท โทรคมนาคม โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดตัวโครงการ CSR Campus ปี 3 “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ภายใต้โมเดล “CSR Junior” เพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย 76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

วันนี้ (25 มิถุนายน 2553) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ระหว่าง สพฐ. โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้อง ทีเค. คอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรม ทีเค. พาเลซ โดยผู้ลงนามประกอบด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์

จากกระแสตอบรับโครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR Campus ในปี 2551 ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นราว 4,000 คน และในปี 2552 จำนวน 6,000 คน โดยในปีที่ 2 ได้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 117 แห่ง ทำให้ยอดของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ CSR Campus ตลอดสองปีที่ผ่านมารวมกันนับหมื่นคน มีเครือข่าย CSR ระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการขับเคลื่อนโครงการ CSR Campus อันนำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของท้องถิ่น

ในปี 2553 นี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ CSR Campus จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานต่อโครงการในสองปีแรกจากกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มนักศึกษา มาสู่กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รวมถึงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านของ สพฐ. ภายใต้โมเดล “CSR Junior” ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง “ศีลธรรม” อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นธาร รวมทั้งเวิร์คช็อปที่ร่วมกันค้นหาโครงงาน CSR ที่ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจ CSR บูรณาการ ความคิดเชิงธุรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้ลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันแสดงความเป็นจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” 76 โรงเรียน 76 จังหวัด ระหว่าง 4 หน่วยงานในวันนี้ว่า CAT และอีก 3 องค์กรร่วมฯ มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด และได้มอบหมายให้สำนักงานบริการลูกค้า CAT ใน 76 จังหวัด ทำหน้าที่ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน และสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ

ด้าน นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะทำงานโครงการ CSR กสท กล่าวว่า “โครงการ CSR Campus เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน CSR ด้านการศึกษาตามแนวนโยบายของ CAT โครงการนี้เป็นการจุดประกายความคิด DNA สำนึกดีต่อสังคม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ CAT ในฐานะองค์กร ICT ที่ต้องการนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปเพิ่มศักยภาพการศึกษาของเยาวชนไทย พร้อมกับการให้ความรู้ในเชิงป้องกันแก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อรูปแบบใหม่ๆ อาทิ Social Media ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของเยาวชนไทยในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ”

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงบทบาทของ สพฐ. ในการเข้าร่วมดำเนินโครงการในครั้งนี้ว่า ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2555) ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจ CSR บูรณาการ ความคิดเชิงธุรกิจ และได้ลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันแสดงความเป็นจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นโครงงาน CSR ของนักเรียนเอง โครงการ CSR Campus ปี 3 “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” จึงถือเป็นการนำเอาความรู้ CSR และความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปถ่ายทอดให้กับตัวนักเรียนที่จะนำไปพัฒนาโครงงาน CSR โดยตรง และยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับประโยชน์แล้ว ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกัน

ด้าน คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค กล่าวว่า “เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะร่วมกันดูแลสวัสดิภาพและสร้างภูมิคุ้มครองต่อเยาวชนให้พ้นจากภัยที่เป็นทั้งรูปแบบอบายมุขเดิมและภัยยุคใหม่ ด้วยการสานต่อแนวทางที่มาจากผลงานจาก CSR Campus ในสองปีแรก โดยในปีที่สามนี้ จะนำเรื่องศีลธรรมซึ่งถือเป็นวินัยขั้นพื้นฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างให้เกิดสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ระดับเยาวชน มาเป็นเนื้อหาสำคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR Campus ปี 2553 และนอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมสำหรับเยาวชน โครงการทำดีทุกวันของดีแทค ยังจะได้เสริมเนื้อหาของ CSR Campus Junior ในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม “โขนไทยรักคนไทย” โดยจะจัดประกวดวาดภาพ และประกวดการเขียนบทความในหัวข้อ “หนุมานกับการทำความดี” ในความคิดของเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมทั้งยังจะมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ทั่วประเทศอีกด้วย โดยกิจกรรมเสริมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการศึกษาเยาวชนไทย ให้ยั่งยืนสืบไป ที่ซึ่งความดีเล็กๆ เหล่านี้ จะถูกสะสมประกอบเป็นภาพใหญ่ในวันข้างหน้า”

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการ CSR campus ปี 3 ว่าจากกระแสตอบรับในเชิงบวกที่มีต่อโครงการ CSR Campus ทำให้ทั้ง 4 องค์กรร่วมจัด มีความเห็นพ้องที่จะสานต่อกิจกรรมในโครงการเป็นปีที่ 3 โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นขยายกลุ่มเป้าหมายจากโครงการในสองปีแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริม CSR ที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่กลุ่มนักธุรกิจในปี 51 มายังกลุ่มนักศึกษาในปี 52 และสู่กลุ่มนักเรียนในปี 53 นี้ ซึ่งนอกจากความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR ที่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว ยังได้เครือข่าย CSR ในระดับจังหวัดที่เป็นทั้ง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงานองค์กร ครู อาจารย์ และเยาวชน ร่วมเป็นภาคีในการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของท้องถิ่น โดยท้องถิ่น และเพื่อท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมอีกด้วย

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการสามารถติดตามปฏิทินการจัดกิจกรรม CSR Campus ปี 3 ได้ทางเว็บไซต์ csrcampus.com หรือที่สำนักประสานงานโครงการ CSR Campus โทรศัพท์ 02 930 5227 โทรสาร 02 930 5228 อีเมล info@csrcampus.com


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณปิยเลขา ไหล่แท้ และ คุณจินตนา จันสน
สำนักประสานงานโครงการ CSR Campus
โทรศัพท์ 02 930 5227 โทรสาร 02 930 5228 อีเมล info@csrcampus.com