Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไอซีทีเปิด โครงการ CSR Campus ปี 3

'สื่อสาร เรียนรู้ สู้ชุมชน'


รมว.ไอซีที ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ CSR Campus ปี 3 สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน 76 โรงเรียน 76 จังหวัด ระหว่าง 4 หน่วยงาน มุ่งเน้นศีลธรรมแก่เยาวชนไทย...

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ CSR Campus ปี 3 สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน 76 โรงเรียน 76 จังหวัด ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)หรือ CAT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด และสถาบันไทยพัฒน์ โดยโครงการ CSR Campus นี้ ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และในปี 2553 ได้ร่วมมือกับ สพฐ. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 76 โรงเรียน 76 จังหวัด ภายใต้โมเดล CSR Junior ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง ศีลธรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เยาวชน


[Original Link]