Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รมว.ไอซีทีเปิด โครงการ CSR Campus ปี 3นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ CSR Campus ปี 3 “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” 76 โรงเรียน 76 จังหวัด ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด และสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โครงการ CSR Campus นี้ ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับ สพฐ. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 76 โรงเรียน 76 จังหวัด ภายใต้โมเดล CSR Junior ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง “ศีลธรรม” อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เยาวชน


[Original Link]