Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR for Directors จากทฤษฎีสร้างนโยบายนำไปปฏิบัติ


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อยอดโครงการ CSR DAY มุ่งสร้างความเข้าใจในระดับผู้นำองค์กร โดยในปี 2553 ได้จัดเป็น CSR DAY for Director หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาได้จัด CSR DAY for Employee กับ พนักงาน 5,000 คน จาก 120 บริษัท

"ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ" ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ฯ ย้ำว่า กิจกรรมตามโครงการนี้ไม่ได้เน้นการไป Outing หรือการประชุมนอกสถานที่ แต่ความหมายของโครงการคือการจัดกิจกรรมในสำนักงานให้เป็นซีเอสอาร์เดย์ที่ ทุก ๆ คนได้มีส่วนร่วม

ส่วนคอร์สสำหรับผู้บริหารจะต่างจากสำหรับพนักงานที่ทำผ่านมา ด้วยการใช้กระบวนวิธีที่เรียกว่า "Triple Streamline" จากหลักคิด สู่การจัดทำเป็นนโยบาย และนำไปสู่การปฏิบัติ (Principles-Policies-Practices)

แตกต่างจากการทำให้กับ CSR DAY for Employee ตรงที่ในกลุ่มพนักงานจะเป็น การเวิร์กช็อป เริ่มจากการทำความเข้าใจในภาคทฤษฎี แล้วมาลองปฏิบัติ เพื่อให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน ว่าซีเอสอาร์คืออะไร ทำอย่างไร แล้วหลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการระดมสมอง คิดหากิจกรรมที่บริษัทต้องการทำ

ส่วนคอร์สสำหรับผู้บริหารอันดับแรก คือการปรับเวลาจากที่ต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันมาเป็น 1-2 ชั่วโมง และทางทีมงานของสถาบันไทยพัฒน์ฯ จะเข้าไปในบริษัทต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครเข้ามา โดยบรรจุเนื้อหาเข้าไปในวาระการประชุมของคณะกรรมการของ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเริ่มต้นจากการกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี แล้วไปสู่ส่วนที่ 2 ที่จะเน้นในเรื่องการคิดวางนโยบาย ล้อกับเทคนิคด้านการตลาด STP หรือ Segmentation-Target Market-Positioning เริ่มคิดกำหนดนโยบายตามกลุ่มหรือฝ่ายงาน ต่อมาดึงหรือสร้างการมีส่วนร่วมของคนจากภาคส่วนต่าง ๆ หรือ stakeholder engagement แล้วนำไปสู่การกำหนดบทบาทจุดยืนซีเอสอาร์ขององค์กร

ส่วนที่สามของเนื้อหาสำหรับผู้บริหาร ก็จะเป็นการนำนโยบายที่คิดมาได้นั้นไปสู่การนำไปปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีสำหรับผู้บริหารแล้ว อาจไม่ใช่เรื่องที่ให้ความสำคัญมากนัก เพราะต่างมีประสบการณ์และอยู่ในระดับนโยบายอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับผู้บริหารในการทำซีเอสอาร์ขององค์กรน่าจะเป็นสิ่งที่ "ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ" รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า กรรมการบริหารในแต่ละบริษัทมีประสบการณ์ทำงานอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ซีเอสอาร์ที่กำหนดให้กับองค์กรนั้นจะทำอย่างไร เป็นสิ่งที่กรรมการบริหารน่าจะสนใจ


[Original Link]