Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

งาน CSR DAY for Directors


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ CSR DAY for Directors สำหรับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท หลังประสบความสำเร็จในการทำโครงการ CSR DAY สำหรับพนักงาน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจเข้าร่วมในกิจกรรม CSR DAY แล้ว 120 แห่ง รวมจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการวางนโยบายและการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้ขับเคลื่อนบทบาทการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ประจักษ์สู่สังคม โดยมีบริษัทจดทะเบียนอย่าง บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ DTAC และ บมจ. บางจากปิโตรเลียม หรือ BCP เป็นผู้ให้การสนับสนุน

นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า จากการที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมเป็นแกนกลางเชื่อมโยงโครงการ CSR DAY สู่บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการ พบว่า องค์กรหลายแห่งเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน CSR ภายในองค์กรในระดับนโยบาย เพื่อให้ CSR ขององค์กร มีทิศทางที่ชัดเจน และมีความเข้มแข็งมากขึ้น

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด DTAC กล่าวว่าโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ CSR DAY จะสานต่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ CSR DAY for Directors เพิ่มเติม เพราะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของดีแทค ที่ต้องการให้ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR

นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ BCP กล่าวว่าการนำแนวคิด CSR ไปใช้ในทางธุรกิจนั้น ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนอย่างสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องเข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร สร้างสรรค์ให้เกิด CSR IN PROCESS อันเป็นพันธกิจที่ธุรกิจพึ่งมีต่อสังคม


[Original Link]