Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ขยายผล CSR DAY


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมสถาบันไทยพัฒน์ จัด CSR DAY for Directors ขยายผลโครงการ CSR DAY

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ CSR DAY for Directors สำหรับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท หลังประสบความสำเร็จในการทำโครงการ CSR DAY สำหรับพนักงาน ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจเข้าร่วมในกิจกรรม CSR DAY แล้ว 120 แห่ง รวมจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

โครงการ CSR DAY for Directors นี้ มุ่งเน้นการวางนโยบายและการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้ขับเคลื่อนบทบาทการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นที่ประจักษ์สู่สังคม โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน CSR ได้แก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ. บางจากปิโตรเลียม เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ

นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า จากการที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมเป็นแกนกลางเชื่อมโยงโครงการ CSR DAY สู่บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการ พบว่า องค์กรหลายแห่งเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน CSR ภายในองค์กรในระดับนโยบาย เพื่อให้ CSR ขององค์กร มีทิศทางที่ชัดเจน และมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

"โครงการ CSR DAY for Directors จะนำเสนอหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางเชื่อมโยงสู่ทิศทางขององค์กร ตลอดจนการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของกิจการ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการขับเคลื่อน CSR ของภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ"นายชัยยุทธ์กล่าว

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ CSR DAY จะสานต่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ CSR DAY for Directors เพิ่มเติม เพราะกระแสตอบรับจากองค์กรที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR DAY ทั้ง 120 แห่ง ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าการจัดกิจกรรม CSR DAY ในสถานประกอบการที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ CSR ของดีแทค ที่ต้องการให้ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR”

ส่วนนายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม กล่าวถึงบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมนี้ว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่า การนำแนวคิด CSR ไปใช้ในการในธุรกิจนั้น ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนอย่างสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดรูปธรรม และเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน ซึ่งโครงการ CSR DAY for Directors จะช่วยเติมเต็มให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องเข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร สร้างสรรค์ให้เกิด CSR IN PROCESS อันเป็นพันธกิจที่ธุรกิจพึ่งมีต่อสังคม ในฐานะสมาชิกของโลกใบนี้”

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์ในฐานะหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม CSR DAY for Directors ได้ประมวลหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติ CSR ที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ UN Global Compact, OECD Guidelines, ISO 26000 และ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัทได้เห็นข้อมูลอย่างรอบด้านสำหรับนำมาใช้ในการวางนโยบายและการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ รวมทั้งเตรียมองค์กรให้รองรับการเทียบมาตรฐานเหล่านี้ได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่จำกัดอยู่กับมาตรฐานใดมาตรฐานเดียว

“การถ่ายทอดความรู้ในโครงการ CSR DAY for Directors จะชี้ให้ผู้บริหารเห็นถึงกระบวนวิธี (Methodology) ที่เรียกว่า Triple Streamline (Principles-Policies-Practices) ซึ่งถือเป็น Pathway to Triple Bottom Line (People-Profit-Planet) ที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน” ดร.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับรูปแบบกิจกรรมของ CSR DAY for Directors จะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยสามารถบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการและจำกัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในสถานประกอบการ

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สำรองวันจัดกิจกรรมได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร 0 2229 2394 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com หรือสอบถามสถาบันไทยพัฒน์ โทร 0 2930 5227 อีเมล info@csrday.com


[Original Link]