Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSRI - ไทยพัฒน์ ขยายผล CSR DAY สู่ Directors

เจาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท หวังเป็นแกนสานเครือข่าย CSR Directors ของบริษัท


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ต่อยอดความสำเร็จโครงการ CSR DAY สำหรับบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจ สู่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท กรุยทางสานต่อเครือข่าย CSR Directors ให้เป็นกลุ่มผู้นำภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนและปฏิรูปสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดีแทค และบางจาก ร่วมหนุน


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงถึงการต่อยอดโครงการ CSR DAY ในวันนี้ (2 มิถุนายน 2553) ที่สำเร็จเกินเป้าหมาย นับตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนมีนาคม 2552 โดยที่ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจเข้าร่วมในกิจกรรม CSR DAY แล้ว 120 แห่ง รวมจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

ด้วยชื่อโครงการ CSR DAY อาจจะทำให้เข้าใจไปว่า เป็นการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ (outing) สำหรับพนักงานในการอาสาร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เช่น การเก็บขยะ การปลูกป่า หรือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ ตามวันพิเศษที่องค์กรกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่แท้ที่จริงแล้ว รูปแบบของโครงการ CSR DAY ที่ทางสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกันพัฒนาขึ้น จะประกอบด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ CSR เบื้องต้นที่ถูกต้อง (learning session) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่พนักงาน (exercise session) และกิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม (workshop session) เพื่อค้นหา CSR ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น “ในสถานประกอบการ” ที่มุ่งให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ในกิจกรรม CSR ขององค์กร โดยมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ “ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR”

มาถึงวันนี้ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และสถาบันไทยพัฒน์ จึงได้ขยายกิจกรรมในโครงการ CSR DAY เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท โดยได้ออกแบบเนื้อหาที่มุ่งเน้นการวางนโยบายและการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้ขับเคลื่อนบทบาทการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นที่ประจักษ์สู่สังคม ภายใต้ชื่อโครงการ CSR DAY for Directors โดยมี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ. บางจากปิโตรเลียม เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ

ที่ผ่านมา กิจการหลายแห่งที่ดำเนินงาน CSR โดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระดับผู้บริหาร เป็นสาเหตุให้องค์กรต้องสูญเสียทรัพยากรทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากร ไปกับกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมน้อย และมิได้สร้างผลสะท้อนกลับมาสู่องค์กรตามที่ควรจะเป็น

ขณะที่บางกิจการ ผู้บริหารได้นำเอารูปแบบการดำเนินงาน CSR ขององค์กรอื่นที่ประสบผลสำเร็จมาดำเนินการ ด้วยคาดหมายว่าจะทำให้เกิดผลสำเร็จเช่นเดียวกัน โดยมิได้คำนึงถึงความแตกต่างของลักษณะของกิจการ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ จนเป็นเหตุให้การดำเนินงาน CSR ขององค์กรนั้นๆ ล้มเหลวอย่างน่าเสียดาย

CSR DAY for Directors ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคณะกรรมการบริษัท จากเดิมที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนในกลุ่มพนักงานกว่า 5,000 คน ทั้งในบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจมาแล้วกว่า 120 องค์กร

นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า จากการที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมเป็นแกนกลางเชื่อมโยงโครงการสู่บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการที่สนใจ พบว่านอกเหนือจากความต้องการที่อยากจะเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการขับเคลื่อน CSR ขององค์กรแล้ว องค์กรหลายแห่งยังเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในระดับนโยบาย และต้องการให้มีการจัดกิจกรรม CSR DAY ในรูปแบบสำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางเชื่อมโยงสู่ทิศทางขององค์กร ตลอดจนการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของกิจการ นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ดังนั้น สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม จึงได้ขยายกิจกรรมในโครงการ CSR DAY สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัทตามที่บริษัทจดทะเบียนและสถานประกอบการ เพื่อให้การขับเคลื่อน CSR ภายในองค์กรอย่างบูรณาการ มีทิศทางที่ชัดเจนและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น”

สำหรับโครงการ CSR DAY for Directors ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน CSR ได้แก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ CSR DAY จะสานต่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ CSR DAY for Directors เพิ่มเติม เพราะกระแสตอบรับจากองค์กรที่ได้เข้าร่วมโครงการ CSR DAY ทั้ง 120 แห่ง ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าการจัดกิจกรรม CSR DAY ในสถานประกอบการที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ CSR ของดีแทค ที่ต้องการให้ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR”

ส่วนนายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม กล่าวถึงบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมนี้ว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่า การนำแนวคิด CSR ไปใช้ในการในธุรกิจนั้น ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนอย่างสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดรูปธรรม และเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน ซึ่งโครงการ CSR DAY for Directors จะช่วยเติมเต็มให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องเข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร สร้างสรรค์ให้เกิด CSR IN PROCESS อันเป็นพันธกิจที่ธุรกิจพึ่งมีต่อสังคม ในฐานะสมาชิกของโลกใบนี้ โดยเฉพาะการนำ มาตฐาน CSR สากลและ CSR Guidelines ของคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้แนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจไทย ทั้งในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์ในฐานะหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม CSR DAY for Directors ได้ประมวลหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติ CSR ที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ UN Global Compact, OECD Guidelines, ISO 26000 และ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัทได้เห็นข้อมูลอย่างรอบด้านสำหรับนำมาใช้ในการวางนโยบายและการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ รวมทั้งเตรียมองค์กรให้รองรับการเทียบมาตรฐานเหล่านี้ได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่จำกัดอยู่กับมาตรฐานใดมาตรฐานเดียว

“การถ่ายทอดความรู้ในโครงการ CSR DAY for Directors จะชี้ให้ผู้บริหารเห็นถึงกระบวนวิธี (Methodology) ที่เรียกว่า Triple Streamline (Principles-Policies-Practices) ซึ่งถือเป็น Pathway to Triple Bottom Line (People-Profit-Planet) ที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน” ดร.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

รูปแบบกิจกรรมของ CSR DAY for Directors จะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยสามารถบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการและจำกัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในสถานประกอบการ บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสำรองวันจัดกิจกรรมได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร 02 229 2394 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com หรือสอบถามสถาบันไทยพัฒน์ โทร 02 930 5227 อีเมล info@csrday.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ โทร 02 229 2394
สถาบันไทยพัฒน์ ปิยเลขา ไหล่แท้ โทร 02 930 5227