Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Campus ปี 3 มุ่งสู่เยาวชน 76 ร.ร.ทั่วไทย


ในการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือมี CSR (Corporate Social Responsibility) โครงการ CSR Campus ที่ใช้กลยุทธ์สร้างพันธมิตรเป็นเครือข่ายช่วยผลักดันไปสู่เป้าหมายอย่างได้ผล จากกระแสตอบรับโครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR Campus ที่เริ่มเมื่อปี 2551 มีผู้เข้าร่วมโครงการราว 4,000 คน และปีต่อมา จำนวน 6,000 คน ได้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 117 แห่ง

รวมแล้วตลอด 2 ปีมีคนเข้าร่วมเรียนรู้การทำกิจกรรม CSR จากทุกภาคนับหมื่นคน เกิดเครือข่าย CSR ระดับจังหวัดและนำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของท้องถิ่นต่างๆ ขึ้นมาถึงปีนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ CSR Campus ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานต่อโครงการในปีที่ 3 เป็นการมุ่งสู่กลุ่มนักเรียนมัธยม รวมถึงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านของ สพฐ. นับเป็นโมเดล “ CSR Junior” ที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง “ศีลธรรม” อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นธาร รวมทั้งฝึกฝนค้นหาโครงงาน CSR ร่วมกัน

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ขยายความว่าความร่วมมือโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” มีกลุ่มเป้าหมายเป้น76 โรงเรียน 76 จังหวัด มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เหล่านี้ และได้มอบหมายให้สำนักงานบริการลูกค้า CAT ใน 76 จังหวัด ทำหน้าที่ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน และสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ

ขณะที่ สมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะทำงานโครงการ CSR กสท กล่าวว่า “โครงการ CSR Campus เป็นการดำเนินงาน CSR ด้านการศึกษา เป็นการจุดประกายความคิดให้มีความสำนึกดีต่อสังคม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ CAT ในฐานะองค์กร ICT ที่ต้องการนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปเพิ่มศักยภาพการศึกษาของเยาวชนไทย พร้อมกับการให้ความรู้ในเชิงป้องกันแก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อรูปแบบใหม่ๆ เช่น Social Media

ด้าน พีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค กล่าวว่า การนำเรื่องศีลธรรมซึ่งเป็นวินัยขั้นพื้นฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่เป็นเยาวชน มาเป็นเนื้อหาของการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR Campus ปี 2553 จะเป็นผลดีทั้งต่อตัวนักเรียนและต่อสังคมและเพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมสำหรับเยาวชน โครงการทำดีทุกวันของดีแทค ยังจะได้เสริมเนื้อหาในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เป็นการส่งเสริม “โขนไทยรักคนไทย” ก็จะจัดประกวดวาดภาพ และประกวดการเขียนบทความในหัวข้อ “หนุมานกับการทำความดี” ในความคิดของเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมทั้งยังจะมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมในโครงการนี้ด้วย

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ เล่าให้ฟังว่าเนื้อหาการถ่ายทอดจะมี 3 ส่วน คือ

1) ศีลธรรมกับ CSR ซึ่งถ้าปลูกฝังให้เกิดขึ้นจะเป็นคนที่มีคุณค่าของประเทศชาติ

2) ให้เด็กสร้างกิจกรรม CSR โดยอิงหลัก 7 ประการ ตามแนวของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

3) ฝึกฝนให้เกิดทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเด็กกับบ้าน กับโรงเรียน และกับชุมชน


ข้อคิด...

โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการยืนยันคำว่า องค์กร หรือ Corporate อยู่ในตัว CSR นั้นไม่ใช่ต้องตระหนักเฉพาะวงการธุรกิจ แต่หน่วยงานของรัฐยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คือ ต้องมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและคุณธรรม เพื่อมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถานการศึกษายิ่งจำเป็นในการปลูกจิตสำนึกเรื่องดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ใน CSR การดำเนินโครงการ CSR Campus ในปีนี้ โดยมุ่งไปสู่กลุ่มนักเรียน 76 โรงเรียน 76 จังหวัด เป็นการลงไปถึงระดับต้นน้ำของการเรียนรู้ในชีวิต

เมื่อครบทั้ง 3 ปี สถาบันไทยพัฒน์ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทาง CSR ไปยังกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศจนเกิดเครือข่าย CSR ในวงการนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงาน ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน เป็นการจุดประกายคุณค่าให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต


[Original Link]