Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เอกชนผนึกภาครัฐเพิ่มขีดแข่งขันประเทศ


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ทีเอ็มเอ) เปิดเผยว่า ทีเอ็มเอ ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดงาน Thailand Competitiveness Conference 2010 ในวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. นี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ โดยหารือบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดัน และจะเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษหัวข้อ "การปฏิรูปเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวผ่านความท้าทาย"


ขณะที่ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันประเทศ จะบรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันประเทศ"

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดใหญ่เอสซีจี กล่าวว่า จะมีการหารือกลุ่มย่อยหัวข้อ " Apply Technology to Enhance Growth : Research and Development " ก่อนเสนอให้มีการพิจารณาการวิจัยพัฒนาเป็นปัจจัยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน 5 ข้อ ได้แก่ 1.ปรับมุมมองแนวคิดคนไทยให้ความสำคัญ การวิจัยพัฒนา โดยต้องการให้นักการเมืองดูแลในระยะยาว ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2.ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในวงจำกัดควรเพิ่มความร่วมมือมากขึ้น เช่น เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนทำงานในภาคเอกชน เพื่อให้เข้าใจความต้องการของภาคธุรกิจ ก่อนกลับไปทำงานในภาครัฐ 3.เพิ่มงบวิจัยและพัฒนาเป็น 1% ของจีดีพีให้ได้ใน 3 ปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 0.2% 4.ปรับหน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับการวิจัยพัฒนา และ 5.แก้ปัญหาอุปสรรคในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งข้อเสนอแต่ละด้านจะกำหนดว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนส่วนใดจะผิดชอบดำเนินการ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า กลุ่มย่อยเรื่อง Driving for Green Economy จะเสนอประเด็นแนวทางผลักดันเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งไปสู่การลดปล่อยมลพิษ ลดใช้พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งทั้งภาครัฐ เอกชนและเอ็นจีโอควรร่วมมือกำหนดแผนเพราะที่ผ่านมาเมื่อทำแผนแล้วเห็นไม่ตรงกัน โดยระยะเร่งด่วนต้องผลักดันให้นโยบายมีผลบังคับใช้ เนื่องจากที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน เช่น การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ (เอชไอเอ)

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กล่าวว่า กลุ่มย่อย Dealing with Moral for Competitiveness : Ethical and Moral Guidelines for Thailand จะเสนอประเด็นเรื่องจริยธรรมที่มีปัญหาต้องดำเนินการเป็นรูปธรรมให้ได้ ในของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเอกชนต้องมีจิตสำนึกในการทำธุรกิจที่มีจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชน และสื่อสารความเข้าใจเรื่องจริยธรรมให้ได้


[Original Link]