Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ จับมือ GRI จัดเวิร์คช็อป

แนะนำการจัดทำรายงาน อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย

สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แนะนำการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือ Sustainability Report อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยวิทยากรจาก GRI (Mr. Enrique Torres) ผู้จัดการอาวุโสด้านการสอนและการอบรมจะเดินทางมาถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากบริษัทจดทะเบียน รัฐวิสาหกิจ เอสเอ็มอี และองค์การสาธารณประโยชน์ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดเวิร์คช็อปครั้งนี้ จะมีการแนะนำกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G3 พร้อมการใช้แนวปฏิบัติ G3 ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ในแบบเดียวกัน ตลอดจนการชี้ให้เห็นถึงเหตุผลและวิธีการที่กรอบแนวปฏิบัติ G3 สามารถช่วยให้องค์กรบริหารและรายงานผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ในเวิร์คช็อป จะอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการรายงาน 5 ระยะตามแบบฉบับ GRI อย่างถ่องแท้ รวมทั้งเทคนิคการเลือกตัวชี้วัดด้วยการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ที่จะช่วยคัดกรองตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ตลอดจนการระบุถึงระดับของการรายงานข้อมูลตามเกณฑ์อ้างอิง GRI

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคู่มือจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน “เส้นทางสร้างคุณค่า” ของ GRI หนา 60 หน้า ที่ชี้ให้เห็นวิธีการวางแผนและนำไปผนวกให้เกิดการเข้าถึงและทวีคุณค่าของกระบวนการจัดทำรายงาน ซึ่งจะได้มาก็ต่อเมื่อการรายงานนั้นถูกกำหนดให้เป็นกระบวนการ (Process) มากกว่าที่จะทำเป็นโครงการ (Project) และมิใช่เป็นกระบวนการที่มุ่งหวังเพียงแค่เอกสารรายงานขั้นสุดท้ายเท่านั้น

Mr. Enrique Torres วิทยากรจาก GRI ซึ่งเดินทางมาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI และมีประสบการณ์ด้านการอบรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม มากว่า 15 ปี

งานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือซิเมนต์ไทย (SCG) บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท

สถาบันไทยพัฒน์
เป็นผู้มีส่วนได้เสียภาคองค์กร (Organizational Stakeholder) ของ GRI และเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ทำงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ด้วยการวิจัย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านบรรษัทบริบาล (CSR) ให้แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI)
เป็นผู้ริเริ่มพัฒนากรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยความยึดมั่นในการปรับปรุงและการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระดับโลก กรอบการรายงานนี้ได้นิยามหลักการและตัวชี้วัดซึ่งองค์กรสามารถใช้วัดและรายงานผลการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันไทยพัฒน์: คุณสุธิชา เจริญงาม
โทรศัพท์: 662-930-5227 โทรสาร: 662-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org