Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

200 บริษัท ขานรับ โครงการ CSR DAY

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และสถาบันไทยพัฒน์พร้อมสานต่อเฟส 3 ในปี 2554

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงผลการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม CSR ของพนักงานในสถานประกอบการกว่า 200 แห่ง ภายใต้โครงการ CSR DAY เฟส 1-2 พร้อมประกาศเดินหน้าโครงการในเฟส 3 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยมี ดีแทค และบางจาก ร่วมหนุน


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงถึงผลการดำเนินโครงการ CSR DAY ในวันนี้ (21 ธันวาคม 2553) ที่นับจนถึงปัจจุบัน มีบริษัทเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 200 แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คน ในระยะเวลา 21 เดือน (มี.ค.2552 – ธ.ค.2553)

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในกระบวนการภายในของบริษัท ซึ่งบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการให้แนวคิดของการทำ CSR ที่ถูกต้องเผยแพร่ไปในวงกว้างแก่ภาคธุรกิจและบริษัทจดทะเบียน เพราะการทำ CSR สามารถทำได้ตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงานในที่ทำงาน ปลูกฝังให้พนักงานขององค์กรมีจิตสำนึกในการทำ CSR ในกระบวนการทำงาน เช่น การให้บริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ จริงใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน หรือในกระบวนการผลิตมีการดูแลไม่ให้เกิดมลภาวะ และเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็ล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจได้รับความไว้วางใจ และส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจในที่สุด”

ด้านนายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และรองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี2554 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม จะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดทำรายงาน CSR และการพัฒนากรณีศึกษา CSR ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมในโครงการ CSR DAY จะเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่กรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีแนวทางและไอเดียที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงาน CSR ขององค์กรตนเองได้”

สำหรับโครงการ CSR DAY ในเฟสที่ 3 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน CSR และได้รับรางวัล CSR AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาแล้วทั้งสองแห่ง

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “จากกระแสตอบรับโครงการ CSR DAY ที่ผ่านมา ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ทำให้องค์กรร่วมจัด ตัดสินใจที่จะสานต่อโครงการจนมาเป็นเฟสที่ 3 ในวันนี้ โดยสถานประกอบการที่ร่วมโครงการในปี 54 นอกจากจะได้รายงานผลการจัดกิจกรรม (CSR Day Report) ที่มีการรวบรวมข้อเสนอ CSR ที่น่าสนใจจากกลุ่มพนักงานแล้ว ยังจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับองค์กร (CSR Day Certificate) พร้อมเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (CSR Guidelines) ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3) จัดทำโดย ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นคู่มือช่วยบอกพิกัดการดำเนินงาน CSR ของบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปอีกด้วย”

ด้านนายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม กล่าวถึงบทบาทในการสนับสนุนโครงการ CSR DAY ในเฟสที่ 3 ว่า วันนี้ความผันผวนทางธุรกิจสูงมาก การที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน ต้องเกิดจากการสร้างถ่ายทอดและหล่อหลอมให้พนักงานทุกรุ่น ยึดถือการทำตามแนวทางของ CSR มีจิตสาธารณะ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานไปพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะทำประโยชน์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อชุมชน และสังคม สิ่งนี้ทำให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมไปพร้อมๆ กัน (Competitiveness with Innovation Business) จะเห็นว่า เมื่อพนักงาน บริษัทก็ย่อมได้รับผลดีตามมา และสุดท้ายจะช่วยให้ประเทศไทยดีด้วย ความดีนี้เป็นลูกโซ่ที่เชื่อมหรือส่งผลแห่งความดีสู่ส่วนรวม

“กิจกรรมในโครงการ CSR DAY ได้ทำให้องค์กรต่างๆ มีช่องทางและพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น การที่พนักงานได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้เพื่อทำประโยชน์ต่อผู้อื่น ถือเป็น CSR ที่ควรปลูกฝังให้งอกงามจากรุ่นสู่รุ่น และจากองค์กรหนึ่งสู่อีกองค์กรหนึ่ง จากการตอบรับที่ดีของโครงการ CSR DAY ในสองเฟส บางจากฯ ยังจะสนับสนุนการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ให้แก่องค์กรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอีกในเฟส 3 นี้” นายวัฒนากล่าว

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า โครงการ CSR DAY ถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปได้จัดกิจกรรม CSR DAY ขึ้น “ในสถานประกอบการ” เพื่อมุ่งให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ในกิจกรรม CSR ขององค์กร และส่งเสริมให้ “ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR” การดำเนินงานทั้งสองเฟสที่ผ่านมาในปี 52-53 ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการ หลายกิจกรรมที่ถูกเสนอโดยพนักงานขององค์กรต่างๆ ได้รับการพิจารณาให้นำไปดำเนินการจนกลายเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กรนั้นๆ และเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จหนึ่งของโครงการ นอกเหนือจากจำนวนองค์กรและจำนวนพนักงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

“ภายใต้กระบวนการที่ดี กิจกรรม CSR ที่คิดร่วมกันในหมู่พนักงาน เสนอร่วมกันโดยกลุ่มพนักงาน และขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร จะมีพลังมากกว่าการคิดโดยคนนอก หรือนำเสนอโดยบริษัทเอเจนซี่ หรือให้หน่วยงานภายนอกไปดำเนินการโดยลำพัง” ดร.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CSR DAY เฟส 3 สามารถสำรองวันจัดกิจกรรมได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร 0 2229 2515 หรือที่สถาบันไทยพัฒน์ โทร 0 2930 5227 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ โทร 0-2229-2515
สถาบันไทยพัฒน์ ปิยเลขา ไหล่แท้ โทร 0- 2930-5227[Original Link]