Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

200 บริษัท ขานรับ โครงการ CSR DAY


นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในกระบวนการภายในของบริษัท ซึ่งบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการให้แนวคิดของการทำ CSR ที่ถูกต้องเผยแพร่ไปในวงกว้างแก่ภาคธุรกิจและบริษัทจดทะเบียน เพราะการทำ CSR สามารถทำได้ตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงานในที่ทำงาน ปลูกฝังให้พนักงานขององค์กรมีจิตสำนึกในการทำ CSR ในกระบวนการทำงาน เช่น การให้บริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ จริงใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน หรือในกระบวนการผลิตมีการดูแลไม่ให้เกิดมลภาวะ และเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็ล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจได้รับความไว้วางใจ และส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจในที่สุด”

ด้านนายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และรองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี2554 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม จะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดทำรายงาน CSR และการพัฒนากรณีศึกษา CSR ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมในโครงการ CSR DAY จะเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่กรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีแนวทางและไอเดียที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงาน CSR ขององค์กรตนเองได้”

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า โครงการ CSR DAY ถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปได้จัดกิจกรรม CSR DAY ขึ้น “ในสถานประกอบการ” เพื่อมุ่งให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ในกิจกรรม CSR ขององค์กร และส่งเสริมให้ “ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR” การดำเนินงานทั้งสองเฟสที่ผ่านมาในปี 52-53 ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการ หลายกิจกรรมที่ถูกเสนอโดยพนักงานขององค์กรต่างๆ ได้รับการพิจารณาให้นำไปดำเนินการจนกลายเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กรนั้นๆ และเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จหนึ่งของโครงการ นอกเหนือจากจำนวนองค์กรและจำนวนพนักงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม


[Original Link]