Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

เดินหน้า CSR Day เฟส 3

200 ธุรกิจก้าวหน้าอีกขั้น

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในแนวทาง CSR ของพนักงานในสถานประกอบการกว่า 200 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ CSR DAY 2 เฟสที่ผ่านมา พร้อมเข้าสู่เฟส 3

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คน ในระยะเวลา 21 เดือน (มี.ค.2552 - ธ.ค.2553) ซึ่งจะมีผลดำเนินโครงการต่อเนื่องระยะต่อไปในปีใหม่ 2554


จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในกระบวนการภายในของบริษัท ซึ่งบุคคลสำคัญที่จะทำให้เป็นจริงก็คือพนักงาน

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องการให้แนวคิดของการทำ CSR ที่ถูกต้องเผยแพร่ไปในวงกว้างแก่ภาคธุรกิจและบริษัทจดทะเบียน เพราะการทำ CSR สามารถทำได้ตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน การปลูกฝังให้คนขององค์กรมีจิตสำนึกในการทำ CSR ในกระบวนการทำงาน เช่น การให้บริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ จริงใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน หรือในกระบวนการผลิตมีการดูแลไม่ให้เกิดมลภาวะ และเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็ล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจได้รับความไว้วางใจ และส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจในที่สุด” เป็นคำกล่าวอย่างเข้าถึงหลัก CSR ของผู้นำตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขณะที่พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานในสังกัดตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า “ในปี2554 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม จะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดทำรายงาน CSR และการพัฒนากรณีศึกษา CSR ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมในโครงการ CSR DAY จะเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่กรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีแนวทางและไอเดียที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงาน CSR ขององค์กรตนเองได้”

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บอกเล่าแนวทางว่า โครงการ CSR DAYมีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปได้จัดกิจกรรมในสถานประกอบการเพื่อให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ในกิจกรรม CSR ขององค์กร และส่งเสริมให้ “ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR” การดำเนินงานทั้งสองเฟสใน 2 ปีที่ผ่านมามีการตอบรับอย่างดียิ่งทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้าร่วมโครงการ หลายกิจกรรมที่พนักงานขององค์กรต่างๆ เสนอได้รับการพิจารณาให้นำไปดำเนินการจนกลายเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กรนั้นๆ และนับความสำเร็จหนึ่งของโครงการ นอกเหนือจากจำนวนองค์กรและจำนวนพนักงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

“ภายใต้กระบวนการที่ดี กิจกรรม CSR ที่คิดร่วมกันในหมู่พนักงาน เสนอร่วมกันโดยกลุ่มพนักงาน และขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร จะมีพลังมากกว่าการคิดโดยคนนอก หรือนำเสนอโดยบริษัทเอเจนซี่ หรือให้หน่วยงานภายนอกไปดำเนินการโดยลำพัง” ดร.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ตัวอย่างกิจการที่ได้จากการระดมสมองจนกลายเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กร
1. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด จำนวน 350 คนรวมกลุ่มจัดทำโครงการ “1 เดือน 1 คน 1 ต้น: สวนสวยเพื่อน้อง” เพื่อเป็นต้นแบบจิตอาสาในการลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีปลูกต้นไม้ทั้งที่ทำงานและที่บ้านรวมจำนวน 1,500 ต้น

2. บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมหน้าใสและปลอดภัยกับแพนคอสเมติกส์ เป็นการอบรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายยา และพรบ.เครื่องสำอางแก่พนักงานและคู่ค้า ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยออกสู่ตลาด อีกทั้งถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่ร้านค้าทั่วไปและผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
โครงการปลูกป่าในวัดและปฎิบัติธรรม เชิญชวนพนักงานในบริษัท ผู้บริหาร ชาวบ้านรอบๆ แนวท่อ และนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.อยุธยา ไปร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดนาป่าพง คลอง 10 จ.ปทุมธานี โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวน 300 ต้น (กว่า 10 ชนิด)

4. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โครงการเสริมปัญญากับ ทาทาสตีล มอบมุมหนังสือ 400 โรงเรียน โดยเริ่มจากการสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล - ป. 6 (จำนวนไม่เกิน 120 คน) โดยมีทีม CSR อาสาไปช่วยกันติดตั้งชั้นหนังสือที่พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม ทั้ง 7 หมวดสาระที่เด็กควรจะได้รับความรู้ จำนวน 200 เล่มในครั้งแรก

5. บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมสอยดาวเข้ากับเทศกาลสุขสันต์วันปีใหม่ เพื่อนำเงินที่ได้ไปบริจาคให้โรงเรียน ตชด. โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ CSR เชิญร่วมกิจกรรมสอยดาว.....สาวความสุขส่งให้น้อง ”


[Original Link]