Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ทำทุกวันให้เป็นวัน CSR


นับตั้งแต่ที่โครงการ CSR DAY ได้ถูกริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สนใจ เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 200 แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คน ในระยะเวลา 21 เดือน

โครงการ CSR DAY มีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปได้จัดกิจกรรม CSR DAY ขึ้น “ในสถานประกอบการ” เพื่อมุ่งให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ในกิจกรรม CSR ขององค์กร และส่งเสริมให้ “ทุกๆ วันของการทำงาน เป็นวัน CSR”

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานโดยคำนึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร กิจกรรมในโครงการ CSR DAY ได้ทำให้องค์กรต่างๆ มีช่องทางและพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น หลายกิจกรรมที่ถูกเสนอโดยพนักงานขององค์กรต่างๆ ได้รับการพิจารณาให้นำไปดำเนินการจนกลายเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กรนั้นๆ และเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จหนึ่งของโครงการ นอกเหนือจากจำนวนองค์กรและจำนวนพนักงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

การที่พนักงานได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้เพื่อทำประโยชน์ต่อผู้อื่น ถือเป็น CSR ที่ควรปลูกฝังให้งอกงามจากรุ่นสู่รุ่น และจากองค์กรหนึ่งสู่อีกองค์กรหนึ่ง และทำให้พนักงานได้มีส่วนในการเรียนรู้ที่จะทำประโยชน์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อชุมชน สังคมไปพร้อมๆ กัน

ภายใต้กระบวนการที่ดี กิจกรรม CSR ที่คิดร่วมกันในหมู่พนักงาน เสนอร่วมกันโดยกลุ่มพนักงาน และขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร จะมีพลังมากกว่าการคิดโดยคนนอก หรือนำเสนอโดยบริษัทเอเจนซี่ หรือให้หน่วยงานภายนอกไปดำเนินการโดยลำพัง

จากกระแสตอบรับโครงการ CSR DAY ที่ผ่านมา ทำให้สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนอย่าง บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน CSR และได้รับรางวัล CSR AWARD จากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาแล้วทั้งสองแห่ง ตัดสินใจที่จะดำเนินโครงการ CSR DAY ในปี 2554 ต่อเป็นเฟสที่ 3

โดยในปี 54 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม จะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดทำรายงาน CSR และยังมีแผนที่จะพัฒนากรณีศึกษา CSR ของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจ และจะอาศัยช่องทางการจัดกิจกรรมในโครงการ CSR DAY เผยแพร่กรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีแนวทางและไอเดียที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงาน CSR ขององค์กรตนเอง

สถานประกอบการที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการในปี 54 จะได้รายงานผลการจัดกิจกรรม (CSR Day Report) ที่มีการรวบรวมข้อเสนอ CSR ที่น่าสนใจจากกลุ่มพนักงาน ณ วันที่จัดกิจกรรม รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับองค์กร (CSR Day Certificate) พร้อมเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (CSR Guidelines) ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3) จัดทำโดย ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นคู่มือช่วยบอกพิกัดการดำเนินงาน CSR ของบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไปด้วย

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CSR DAY เฟส 3 สามารถสำรองวันจัดกิจกรรมได้ที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร 02 229 2394 หรือที่สถาบันไทยพัฒน์ โทร 02 930 5227 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com)


[Original Link]